تبلیغات
Horticulture Crops

نیشکر وامراض مهم آن(حصه دوم)

پست كننده :Mohammad Khalid
تاریخ:سه شنبه 2 اسفند 1390-09:12 ق.ظ

خصوصیات بیولوژیکی:

نیشکر با تاج مخروطی شکل خود که در قسمت پائین ساقه تشکیل میگردد، یک نبات قد بلند چندین ساله است که طول بندهای میانی آن معمولاً تا 3-2 انچ میرسد رنگ ساقه آن سبز ، زرد ، بنفش ، ویا مایل به سرخ است ، ساقه آن توسط برگها پوشده میباشد. موجودیت چندین بند باعث بوجود آمدن برگهامیگردد . ساقه آن توسط طبقه مومی پوشیده شده که در اخیر هر بند میانی یک شکل بند مانند بمیان می آورد که ریشه از آن بوجود می یاید وشکل چشم دار میباشد ، یک پوشش برگی ساقه هارا احاطه کرده است که از بندها محافظت میکند برگهای آن بصورت راست ومستقیم بوده وگاهی اوقات رنگ مایل به بنفش دارد .

در نیشکر تخم بعد از کشت آن تا 24- 12 ماه تولید میگردد وگلها را تکمیل میکند اکثراً بوته های نیشکر به عدم گرده مواجه میباشد . نیشکر یک نبات گرم پسند است ودر طول دوران نمویی خود به حرارت وروشنی زیاد ضرورت دارد، شد ت گرما در تولید مواد قندی ساقه رول بسزای دارد ودر طول دوران نمویی خود به آب زیاد ضرورت دارد .

نیشکر درخاکهایکه PH آن بالا باشد چندان حساس نیست یعنی اسیدیت آن بالاباشد آنقدر حساس نمیباشد.(4)

 

انواع و ورایتی های نیشکر

نوع Saccharum Officinarum : این نوع ، نیشکر حقیقی است ودارای ساقه های ضخیم بافیصدی قند زیاد وفیصدی سلولوز کم میباشد. قبل ازینکه شیوع امراض ویروسی ، نیشکررا در بعضی ازکشور ها ریشه کن سازد تقریباً تمام ورایتی های تجارتی نیشکر دنیا به این نوع تعلق داشتند ، چون این ورایتی خیلی حساس به امراض نیشکر هستند ، تنها تعداد محدود از ورایتی های اصلی هنوز در سطح اقتصادی کشت میشوند . البته غیر ازمقا ومت به امراض ، نوع Saccharum Officinarum  منبع اصلی جنیتیکی جهت بالابردن کیفیت ورایتی های تجارتی است، بنا براین در برنامه های نژاد بهتر دارای اهمیت زیاد میباشد . ورایتی های جدید همه از بهم رسیدن بین این نوع وبرخی انواع وحشی حاصل شده اند .

نوع Saccharum spontaneum یک نوع وحشی نیشکر در آسیا است ودارای ساقه های نازک وبرگهای باریک میباشد . این نوع منبع مهم ا زنظر مقا ومت به امراض ویروسی وبرخی امراض دیگر است .

نوعSaccharum barberi درشما ل هندوستان یافت شده ودارای ساقه های استوانه ای میباشد . ودرمقابل برخی از امراض مقاوم است . نوع Saccahrum sinense نیز دارای ساقه های استوانه ای هستند وبومی چین میباشند . ودر مقابل برخی ازامراض مقاوم هستند .

نوع Saccharum robustum از نوع جدید منشأ گرفته وساقه های آن ضخیم تر وبرگهای آن بزرگتر ازنوع Saccharum spontaneum میباشد . (6)

 

عملیات زراعتی

تحقیقات زیادی روی عملیات زراعتی نیشکر صورت گرفته ، ولی این تحقیقات عمدتاً درنواحی گرم ومرطوب انجام گرفته است وبه تولید نیشکر درمناطق خشک تحت شرایط آب ارتباط زیادی ندارد.

نیشکر نبات است چند ساله که دارای طول عمر مفید حدود 5-4 سال میباشد. دربسیاری از کشورها این نبات بطور مداوم دریک زمین کشت میشود . بقایای نباتی وسیستم ریشه این نبات ، باعث افزایش مقدار ماده عضوی خاک وبهبود ساختمان آن میگردد. اگر درتناوب نیشکر رشقه وارد شود مفید خواهد بود .

 

تناوب زراعتی نبات:

نیشکر چون دیگر نباتات به مراعات کردن تناوب زراعتی ضرورت دارد . باوجودیکه بعضاً نیشکررا بدون تناوب زراعتی بامحصولات دیگر کشت مینماید . برگشت مواد غذایی معدنی برگها بخا ک طی برداشت محصول وپوسیدن ریشه های توسعه یافته باعث بهبود ساختمان خاک وافزایش مواد غذایی آن میشود درصورت که زمین قوی باشد نیشکر را همراه شبدر یا لوبیا یعنی سویا درتناوب قرارداده زرع نمایم. معمولاً نیشکر را بدون تناوب میکارند ، نیشکررا 5-4 سال درزمین نگه داشته وهر ساله یک محصول برداشت میکند . درپایان این دوره زمین را دوباره قلبه وآماده نموده مجدداً نیشکر می کارند .

آماده کردن خاک:

پس ازآخرین برداشت (جمع آوری)نیشکر نسبت به خارج کردن بقایای نباتی اقدام نموده واین بقا یارا میسوزانند . سپس زمین را تا حد اکثر به عمق تقریباً افق (A”horizon )قلبه مینمایند . درصورتیکه مقدار مواد غذایی خاک کم باشد بهتر است حد اقل 50 تن فی هکتار کود عضوی (حیوانی ) درزمان قبل از قلبه نمودن به زمین داده شود . درصورتیکه زمین سخت باشد باید قلبه دیسک را با احتیاط کامل انجام دهیم تا زمین نرم وآماده بذر نیشکر گردد.(4)

 

ضرورت نیشکر به کود کیمیاوی:

نیشکر به عناصر غذایی نیاز بیشتر دارد . برای بدست آوردن فی تن نیشکر لازم است 0.9 – 0.45 کیلوگرام نایتروجن (N) به همین پیمانه کود فاسفورس (P) وهم چنان 0.45 – 1.8 کیلوگرام پوتاشیم (K) استفاده نمایم .

نشکر درتمام خاکها به نایتروجن به منظور رشد خود ضرورت دارد . استفاده نایتروجن در نیشکر مساویست به استفاده نایتروجن (N) به لبلبوی قندی ، بدین معنی که مقدار استفاده نایتروجن به نیشکر مساوی به استفاده نایتروجن در لبلبوی قندی است.

کودرا زمان پنجه زدن نیشکر استفاده میکند ، توجه شود که زمان کاشتن نیشکر کود نایتروجن (N) استفاده نشود بهترین زمان استفاده زمان پنجه زدن آنها میباشد.

قابل یاد آوریست که عکس العمل نیشکر به کود فاسفورس (P) به نوعیت خاک بستگی دارد . معمولاً کود فاسفورس را قبل از کاشت نیشکر به زمین میدهند . هم چنان عکس العمل نیشکر به کود پوتاشیم مر بوط به چگونگی خاک است . کمبود پوتاشیم منجر به پیدایش ساقه های لاغر ونرم میگـــــــردد ومقدار فیصدی قند را پائین

می آورد.

بعضاً سوختاندن برگهای نیشکر بعد از جمع آوری آن باعث افزایش کو د پوتاشیم میگردد د رآنصورت ضرورت به استفاده کود پوتاشیم نمیباشد.(9)
نیشکر وامراض مهم آن(حصه اول)

پست كننده :Mohammad Khalid
تاریخ:سه شنبه 2 اسفند 1390-08:51 ق.ظ

نیشکر وامراض مهم آن

 

مقدمه:

تولید شکر دردنیا بر مبنای اطلاعات سازمان خوراکه جهانی(FAO) درسال 2003 میلادی برابر به 145 میلیون تن میباشد. در حالیکه مقدار مصرف شکر در این سال برابر با 138.1 میلیون تن بوده است . ازین نظر برای چندین سال پیاپی تولید شکر در دنیا بیش از مصرف آن بوده ودر نتیجه موجب افزایش مقدار  ذخیره شکر شده است . دراین میان نکته قابل توجه این که مصرف شکر دردنیا طی 30 سال اخیر همواره افزایش پیداکرده ، چنانچه مصرف سرانه شکر از حدود 17 کیلوگرام درسال 1963 به حدود 30 کیلوگرام درسال 1999 رسیده است. از کل مقدار شکر تولیدی دنیا حدود %65 آن از نشکر و %35 دیگر از لبلبوی قندی بدست می آید .زراعت نیشکر در 104 ولبلبو در 48 کشور دنیا صورت میگیرد.

مهمترین کشور های تولید کننده شکر برازیل ، کیوبا وهندوستان است. گذشته ازینها در چین ، استرالیا ، امریکا ی شمالی وافریقای جنوبی نیزدرسطح قابل توجهی کشت میشود . دربسیاری از کشورهای جهان ، تولید قند یکی از جنبه های ضروری اقتصاد زراعتی آنها میباشد وتنها عوامل اقلیمی است که تعین کننده انتخاب یکی از دو نباتات عمده تولید کننده قند ، یعنی نیشکر ولبلبوی قندی میباشد. (5)

نیشکر که امروزه حدود %65 کل شکر دردنیا را تولید میکند ، منحصراً در مناطق حاره وشبه حاره کشت میشود . قسمت اعظم تولید آن درمناطق حاره مرطوب است ولی درشرایط آبی درنواحی خشک نیز کشت میشود . که در آن سلامت بذر تعین کنند ه سلامت محصول است . درین محصول کنترول کیمیاوی نقش اندکی دارد. تقریباً تمام امراض قارچی ، باکتر یایی و ویروسی این محصول بوسیله نی هایکه به عنوان بذر استفاده میشود انتقال می یابند.(8)

در فرجام این مقدمه قابل تذکر میدانم مطالب علمی راکه زیر عنوان نیشکر وامراض آن جمع آوری ودرج این سمینار نموده ام ، امید وارم مورد قبول اساتید گرامی پوهنحی زراعت وبخصوص استاد راهنمایم " پوهنمل محمد عارف شمسی " که درزمینه بند ه را همکا راست گردد.

                                             
         
تاریخچه :

نیشکر یکی ازقدیمی ترین نباتات زراعتی است وبرای اولین بار درجزایر اقیانوس آرام اهلی شده واز آنجا به هندوستان وچین برده شده است ودرین کشورها برای اولین بار شکر از نیشکر استخراج گردیده است. مورخین که همراه اسکند ر  بزرگ در فتح هندوستان (حدود 300 سال قبل ازمیلاد)بودند، چنین نوشته اند که : درهندوستان نبات میروید که میتون از آن بدون استفاده از زنبور ، عسل تولید نمود. این نبات از راه های تجارتی ، از هندوستان به افریقای شمالی ، منطقه مدیترانه وهسپانیا برده شد . کرستفکولمب نیشکر را به امریکای جنوبی برد واز قرن شانزدهم  به بعد ، این منطقه به صورت هسته جهانی تولید شکر درامد.(6)

تا اوایل قرن نوزدهم میلادی ، نیشکر عملاً تنها نبات بود که در مقیاس تجارتی برای تهیه شکر کشت میشد  وحدود 200 سال پیش یکی از کیمیا دانها ی آلمانی بنام مار گراف دریافت که میتوان از دوورایتی لبلبوی علوفه ای نیز شکراستخراج نمو د واین شکر ازنظر کیمیاوی شبه شکر نیشکر است . نیاز به شکر در زمان جنگ باعث گردید که ناپیلیون برای جایگزین کردن لبلبوی قندی بانیشکر که در مستعمرات انگلستان تولید میگردید ، جهت تولید شکر دست به اقدامات بزند ، واین موضوع باعث توسعه صنایع قند سازی از لبلبوی قند در اروپا گردید واز آنجا به تمام قسمت های معتدله شمالی گسترش یافت .

سابقه تاریخی کشت نیشکردرهند به 1000 سال قبل از میلاد مسیح میرسد . نیشکر ازهند به سایرنقاط دنیا راه یافت وتا اوایل قرن(18)تنها محصولی بودکه درسطح تجارتی برای تولید شکرکشت میشد .(3)

 

معرفی نیشکر:

نیشکر نبات مناطق حاره وشبه حاره است وبرای ادامه حیات خود به درجه حرارت های بالاتر از 200c درجه سانتی گراد نیاز دارد.

این نبات چند ساله است وبرای تولید محصول به 24-8 ماه احتیاج دارد. نیشکر بسیار حساس به نور است ونور زیاد باعث تولید پنجه های فراوان میگردد واین امر ممکن است به نوبه خود به علت عدم برخورد نور کافی ، باعث تلف شدن تعداد ازپنجه ها گردد. نباتات که درنور کامل رشد کرده باشند دارای ساقه های کوتاتر وضخیم تر وبرگها سبز تر وپهن تر هستند وفیصدی ماده خشک آنها بیشتر است.

نیشکر دامنه وسیع از رطوبت خاک را تحمل میکند وبرخی از ورایتی های آن به خشکی بسیار مقاوم هستند . البته درمناطق خشک ونیمه خشک این گیا ه منحصراً در شرایط آبی کشت میشود . نیشکر د رانواع خاکها رشد میکند واغلب درخاکهایکه دارا ی بافت درشت هستند کشت میشود . در رابطه باPHخاک هیچ گونه توقع خاص ندارد وبه شوری خاک نیز مقاوم است.

 

اهمیت اقتصادی ورایج ساختن نیشکر

نیشکر به شکل وحشی درتمام مناطق حاره ونیمه حاره میروید اما نبات مهم مناطق گرم آسیا به شمار میرود.

نیشکر در امریکا ، لوی زانیا ، هاوایی وفلوریدا درساحات وسیع کشت میشود وهم چنان در کیوبا به منظور تولید شکر کشت میگردد کشورهایکه نیشکر درآن به پیمانه وسیع رایج است عبارت اند از کیوبا ، هند ، برازیل ، ایالات متحده امریکا ، فلپین  ، استرالیا ، افریقای جنوبی وجمهوریت دومنکا .

از نیشکر هرسال علاوه برشکر مقدارگُر نیز بدست می آید . از علم تغذیه استنباط میشود که قند ها بخش مهم غذایی انسانها را تشکیل میدهد که کمبود آن باعث اختلالات فکری وحسی در انسان وحیوان میگردد.

درکشورهای روبه انکشاف این مشکل در پهلوی مشکلات دیگر وجود دارد . در کشورما به منظور تولید شکر صرف لبلبو کشت میشود درحالیکه کشت نیشکر به شکل عنعنوی آن در مناطق شرقی رایج است، واز آن به منظور تولید گُروشکل تازه استفاده میشود .

ونیشکر نبات است که مواد قندی آن به مصرف کم وجنسیت خوب حاصل میگردد . کشت نیشکر از زمانها ی بسیار قدیم در افغانستان رواج دارد که به کوشش غازی امان الله خان در جلال آبا دیک فابریکه تولید شکر ایجاد گردیده بود که بعداً به رکود مواجه شد .

نیشکر اکثراً بخاطر بدست آوردن شربت میلاس وشکر کشت میگرددکه از میلاس در تغذیه حیوانات وصنعت استحصال الکول استفاده میگردد واز محصولات فرعی آن به ساختن کاغذ تخته های تعمیراتی حاصلخیزی خاک ویا مواد سوخت استفاده میشود .

قابل تذکر است که بطور کلی این شرایط آب وهوای هر منطقه است که تعین میکند ، شکر را از لبلبو تهیه نمایند ویا از نیشکر . تولید نیشکر اساساً در نواحی حاره ای ونیمه حاره ای انجام میشود وقسمت اعظم تولید آن در نواحی حاره مرطوب است . گر چه بعضاً درمناطق خشک نیز تحت شرایط آبی تولید میگردد .(3)

 

خواص بوتانیکی نیشکر :

نیشکر که نام علمی آن Saccharum Officinarum یک نبات مهم قدیمی قندی وچندین ساله بوده مربوط به فامیل Gramineae میباشد که بصورت چند ساله برای برداشت ساقه های حاوی قند تولید میشود . یا اینکه نیشکر از نظر تبدیل انرژی نوری وگاز به قند از کلیه محصولات زراعتی دیگر قوی تر است . اما طول دوره رشد لازم برای یک بار جمع آوری آن طولانی بوده از 24-8 ما ه درحال تغیر است . نیشکر چندین ساقه تولید میکند وارتفاع ساقه آن 6-2 متر وبه قطر 6-2 سانتی متر میرسد . درهر ساقه 15-10 بند ویانوده وجود دارد که فاصله بین هرنوده 25-5 سانتی متر است وپائین ترین نوده ها فاصله کمی ازهم دارند . فاصله میان گره ها به تدریج افزایش یافته تا در اواسط ساقه به یک حد لازمه میرسد .

گره یعنی بند ویا نوده های نزدیک به خاک (زیر وروی خاک )دارا ی تعداد زیاد جوانه ساقه است . بنابر این امکان تولید پنجه های زیاد (50 – 5 )عدد در هر بسته (بوته ) موجود میباشد . ساقه نیشکر دارای مغز است که قند درآن ذخیره میگردد. ذخیره شکر درقسمتهای مرکزی وپائین ساقه بیشتر میباشد.

برای تکثیر نیشکر از بذر استفاده نمیشود . بلکه قلمه های از ساقه را برای این منظور بکـــــــار میبرند . از جوانه های ریشه ئی موجود روی قلمه ریشه های بوجود

می آید که ریشه های قلمه ئی گــــــــــفته میشود . این ریشه ها نازک بوده وانشعاب زیادی می یابد. از بند های زیر خاک ساقه وپنجه های مربوط به آن نیز سیستم از ریشه بوجود می آید که طور دوامدار توسعه می یابد وتجدید میگردد.

ازهر بند ساقه نیشکر یک برگ بوجود می آید . برگ نیشکر طویل وباریک است ، طول یک برگ کامل به یک متر وحتی بیشتر میرسد . برگهای پائین آهسته آهسته در اثر نرسیدن نور وپیری یکی پس از دیگر میمیرند .

نیشکر پس از حد اقل 12تا 24 ماه رشد وبا قرار گرفتن درروزهای بسیار کوتا تولید گل مینماید . رشد ساقه که به گل میرود متوقف میگردد ومقدار قند آن شدیداً نقصان می یابد . درین حال رشد ساقه های جانبی تحریک میشود. ولی این ساقه ها نیز  فیبر زیاد وقند کم دارد بطور کلی عملکرد قند محصول یا گل دهی نقصان می یابد . استفاده به موقع از علف کش پاراکوات (گراماکسون) از توسعه گلها جلوگیری میکند دواپاشی باید درزمان گلدهی انجام یابد، این دوا پاشی علفها وبرگهای جوان را خشک میسازد وشرایط لازم را برای رشد بهتر ساقه مساعد میسازد .

به شکل (1)توجه کنید که شیمای عمومی نیشکر ، ساقه وریشه ها وشکل پنجه زنی را در نیشکر نشان میدهد.
منابع ابی جهان

پست كننده :Mohammad Khalid
تاریخ:سه شنبه 25 بهمن 1390-09:02 ق.ظ

منابع آبی جهان

1:- طبق راپور( FAO )درجهان قریب mKm3   1400(میلیون کیلومترمکعب) آب وجود دارد که ازآنجمله % 2،5 آن که mKm3 35 آب شیرین وتازه (Fresh water ) میباشد.

2:- مقدارزیاد آب شیرین دریخچالها،یخبندانها وبه عمق زیاد درزمین موجودبوده که قابل استفاده نمیباشد.

3:- آب تازه وشیرین که قابل استفاده بوده همانا آبی است که ازبارندگی بالای سطح زمین بوجود می آید وجزء دوران آب یا سایکل (Hydrologic cycle ) میباشد.

4:- آب همیشه درنتیجه تبخیرتوسط انرژی آفتاب دردوران میباشد.

5:- باین ترتیب دوران هایدرولوژیکی زیاد ترانرژی رادریک روز مصرف می نماید که بشردرتمام تاریخ موجودیت خود به مصرف رسانده است.

6:- حد اوسط بارندگی سالانه بالای زمین درحدود Km3 119000 که ازآن جمله Km374000 پس به اتموسفیر تبخیرمی نماید وآب باقی مانده Km3 45000 به جهیل ها، ذخیره گاه ها،ودریاها جریان می یابد یا داخل خاک نفوذ مینماید تا اکویفررا غنی بسازد.که این (Km3 45000 ) را بنام منابع آبی  (Water Resources) یادمیکند.

7:- تمام این آب Km3 45000 قابل استفاده نمی باشد،زیرا یک مقدارآن به دریا های دورراه یافته یا به قسم  سیلاب ها جریان پیدا میکند. که تقریبآ Km3 14000 ــ 9000 اب اقتصادی وقابل استفادۀ بشرمیباشد.

8:- استفاده ومصرف سالانه بشربۀ Km3 36000 آب میرسد.

 

جدول آبهای جهان

شماره

آبهای جهان

Km3

فیصدی آب تازه

فیصدی تمام آب

1

مقدارمجموعی آب درجهان

1386

       ـــــ

        100

2

آب شیرین Fresh w.

  35

        100

      2،53

3

یخچالها وicecaps یخبندان

 24،4

      69،7

      1،76

4

آب زمینی

 10،5

      30،0

      0،76

5

جهیل،دریاها،اتموسفیر

   0،1

      0،3

      0،01

6

آب شورابحار

1351

      ــــــ

     97،47 

آبـیـــــــاری Irrigation ) ):

آبیاری عبارت ازاستعمال علمی آب درخاک به منظورافزایش رطوبت خاک برای رشد مفید نباتات میباشد که ازبارندگی طبیعی حاصل شده نمیتواند. یا به عبارۀ دیگرآبیاری عبارت ازاستعمال کنترول شدۀ آب درخاک غرض تهیۀ ضرورت آبی نباتات که ازبارندگی تهیه شده نتواند.

 

 

عوامل ضرورت آبیاری:

a)    درصورتیکه بارندگی کمتراز100 سانتی مترباشد.

b)    بارندگی دروقت مناسب نمی باشد. پس باید آبیاری صورت گیرد.

c)    توزیع بارندگی مساویانه صورت نمیگیرد.

 

مـــفــاد آبــیــــاری:

1:- برای افزایش حاصلات زراعتی.

2:- برای افزایش عاید دهقان.

3:- برای افزایش امکانات کار.

4:- برای بلند بردن معیارزندگی.

5:- برای آبشوئی.

6:- برای خاکهای سودیک یا سودیمی.

7:- برای حفاظت ازسرما زدگی.

8:- برای کاهش فاجعه های طبیعی (قحطی وبروزسیلاب ها ).

9:- برای توزیع مناسب نفوس.(تجمع نفوس به اطراف دریاها).  

10:- برای امنیت ملی یک کشور.(دردشت ها ودرمناطق دورازساحۀ امنیتی دزدی ها وبی امنی ها بوجود آمده درمناطق که زمین های زراعتی باشد ومزارع آبیاری شود طبیعی است که مردم به زندگی اجتماعی شروع کرده ومسئلۀ بی امنیتی ازبین میرود).

 

سیـــــستم خوب آبیاری:

1-    سیستمی  که آب را بمقدارموثروکیفیت موثرانتقال دهد.

2-    سیستمی  که به وقت ضرورت آب را برساند.

3-    قیمت تمام شد آن کم یعنی اقتصادی باشد.

4-    آنست که ضرورت نباتات رارفع نموده بتواند.

5-    آنست که آب را مساویانه (Uniform )توزیع نماید.

منابع آب آبیاری:-

ازقبیل آب رود خانه ، آب ذخیره ، آب زمینی چاه وچشمه ، آب ذخایر باران وبرف میباشد.

 انواع آبیاری :-  

à  ابیاری سطحی:که تمام یا اکثرساحۀ نباتات آبیاری میگردد.

à  آبیاری بارانی (Sprinkler ):که به شکل آبیاری بارانی صورت میگیرد.

à  آبیاری قطرۀ (Drink irrigation ): که به شکل قطرۀ بالای ساحۀ ،ریشه های هرنبات میریزد.

آبیاری زیرزمینی ساحۀ ریشه ها:توسط شاندن پایپ های منفذ داردرساحۀ ریشه ها.حصه دوم نعناع

پست كننده :Mohammad Khalid
تاریخ:یکشنبه 23 بهمن 1390-12:21 ب.ظ

آماده سازی خاک

چنانچه نعناع با غلات به تناوب کشت شده باشد در فصل پائیز پس از برداشت غلات 2 تا 3 تن در هکتار کودهای کاملاً پوسیده حیوانی به زمین اضافه نموده ‏ شخم عمیقی ( به عمق 25 تا 30 سانتیمترزده می شود. پس از شخم کودهای شیمیایی مورد نیاز را به خاک پاشیده و آنها را بادیسک به عمق خاک می فرستند افزودن کودهای شیمیایی به شرایط خاک بستگی دارد و بطورکلی در سال اول قبل از کشت 50 تا 90 کیلوگرم در هکتار اکسید فسفر و 60 تا 90 کیلوگرم در هکتار کودهای ازت باید به زمین اضافه شود هر سال اضافه کردن 90 تا 120 کیلوگرم در هکتار کود ازت (چنانچه خاک خشک و نیاز به آبیاری باشد مقدار ازت بیش از رقم ذکر شده خواهد بود) به زمینهای زیر کشت نعناع توصیه می شود.(این مقدار دو سوم در فصل بهار قبل از رویش گیاه و یک سوم بقیه پس از اولین برداشت به خاک اضافه می گردد. از سال دوم رویش هر ساله در فصل پائیز افزودن 50 تا 80 کیلوگرم در هکتار اکسید فسفر 60 تا 80 کیلوگرم در هکتار اکسید پتاس به خاک سبب افزایش عملکرد و بهبود کیفیت مواد موثره نعناع می شود. جمع آوری سنگ ها و قلوه سنگهای درشت سبب تسهیل در توسعه ریشه و افزایش عملکرد می شود. اوایل بهار پس از شکستن سله ها و خرد کردن کلوخه ها با دیسک ، زمین را برای کشت نعناع تسطیح می کنند. در فصل بهار باید از کاربرد وسایلی که سبب کاهش رطوبت خاک می گردند جلوگیری نمود. چنانچه عمل کشت در فصل پائیز انجام گیرد پس از برداشت محصول سال قبل در فصل تابستان (شهریور) کودهای حیوانی مورد نیاز را به خاک افزوده و سپس زمین را شخم می زنند. بعد از افزودنکودهای شیمیایی زمین را تسطیح و بستر را برای کاشت نعناع آماده می نمایند.

تاریخ و فواصل کاشت

نعناع مانند هر گیاه دورگ دیگر بذر تولید نمی کند و تکثیر آن رویشی و توسط ریشه رست، گرفتن قلمه ساقه و یا جدا کردن پا جوش از گیاه مادری انجام می گیرد. کشت وتکثیر نعناع از طریق اندامهای زیر زمینی را می توان در پائیز یا در بهار انجام داد. چون خاک در فصل پائیز از رطوبت کافی برخوردار است و تقریباً احتیاجی به آبیاری نیست اوایل پائیز (مهرماه) رازمان مناسبی برای کشت نعناع می دانند. گیاه پس از گذراندن دوره سرما اوایل بهار از رشد و نمو سریعی برخوردار می شود.مناسب ترین زمان برای کشت بهاره اواسط بهار (اواخر اردیبهشت اوایل خرداد) می باشد.اواخر بهار (خرداد) زمان مناسبی برای تکثیر نعناع از طریق قلمه های ساقه است. اواخر بهار (خرداد) نیز زمان مناسبی برای جدا کردن پا جوش ها از پایه های مادری و انتقال آنها به زمین مورد نظر است.

 

کاشت

تکثیر از طریق ریشه رست این روش مناسب ترین روش برای تکثیر نعناع است پس از بارندگی سبک‏ پایه های مادری 2 تا 3 ساله را از زمین خارج می کنند پایه های انتخابی باید عاری از هر گونه عواملی بیماریزای قارچی یا باکتریایی و علف های هرز باشند. ریشه گیاهانی که برای تکثیر نعناع استفاده می شوند باید دارای مشخصات زیر باشد. الف) ریشه ها سالم و عاری از هر گونه علف هرز باشند. ب) ریشه رستهایی که جهت تکثیر نعناع از پایه مادری جدا می شوند باید حداقل 70 درصد آن سفید و 30 درصد بقیه سبز رنگ باشد که هنگام کاشت این قسمت سبز رنگ خارج از خاک می ماند. ج) رطوبت ریشه رستها از 80 درصد کمتر نباشد. برای تهیه ریشه رستهای سفید رنگ که برای تکثیر مناسبند. 1 تا 5/1 ماه قبل از خارج کردن پایه های مادری روی ریشه رستها را با لایه ای به ضخامت 4 تا 5 سانتی متر از خاک می پوشانند. در این مدت رنگ ریشه رستهای سبز به سفید تغییر می یابد و برای تکثیر آماده می گردند. پس از دومین برداشت اندامهای هوایی، ریشه رستها کیفیت مطلوب تری می یابند. ریشه رستها را می توان بادست (در سطح کم) و یا توسط ماشین برداشت سیب زمینی (در سطح وسیع) جمع آوری نمود. در تکثیر توسط ریشه رست، فاصله ردیف ها از یکدیگر 50 تا 60 سانتی متر و عمق مطلوب برای کاشت 10 تا12 سانتی متر می باشد. پس از کاشت، به منظور ایجاد و تراکم در خاک انجام غلتک مناسبی توصیه می شود اگر زمین خشک باشد باید بلافاصله زمین را آبیاری نمود. برای هر هکتار زمین به 4/1 تا 6/1 تن ریشه رست نیاز است. تکثیر از طریق قلمه های ساقه:در اواخر بهار (خرداد) از شاخه های جوان و سبز پایه مادری، 2 تا 3 قلمه که حداقل دو جفت برگ داشته باشند جدا می کنند (بهتر است از میان گره های پائینی انتخاب شوند). سپس آنها را در خزانه هوای آزاد که بستر آن از خاک نرمی پوشیدو و در سایه قراردارد (آفتاب شدید مانع از تشکیل ریشه در قلمه ها می شود) می کارند. با آبیاری مرتب قلمه ها پس از 2 تا 3 هفته دارای ریشه می شود. سپسآنها را به زمین اصلی منتقل می نمایند. تکثیر به روش قلمه های ساقه روش چندان مناسبی نیست و تنها در سطوح کوچک کشت مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش فاصله ردیفها از یکدیگر بین 50 تا 70 سانتی متر مناسب می باشند. تکثیر از طریق پا جوش:فصلبهار (خرداد) پس از آبیاری گیاهان از پایه های مادری پاجوشهایی که ارتفاع آنها بین 8 تا 10 سانتی متر است جدا می کنند. انتقال پا جوشها به زمین مورد نظر با دست (در سطوح کم کشت) یا به وسیله ماشین نشاء کار (در سطوح کشت انبوه) انجام می گیرد. برای هر هکتار زمین به 112 تا 134 هزار پا جوش نیاز است. پا جوشها در ردیفهایی به فاصله 60 سانتی متر گشت می شوند فاصله دو بوته در طول ردیف 20 تا 30 سانتی متر مناسب خواهد بود.

داشت

مراحلی که گیاه باید حتماً تحت آبیاری قرار گیرد عبارتند از : -پس از رویش گیاه وقتی که ارتفاع متوسط آنها به 8 تا 10 سانتی متر رسید -پس از تشکیل شاخه های جدید -در مرحله جوانه زنی -پس از اولین برداشت محصول -پس از رویش مجدد گیاهان ، بعد از اولین برداشت هنگامی که ارتفاع متوسط آن به 8 تا 10 سانتی متر می رسد. مقدار آبیاری بستگی به شرایط آب و هوایی و همچنین نوع خاک دارد در هر مرحله آبیاری نباید از 40 تا 60 میلی متر کمتر باشدمبارزه مکانیکی و شیمیایی با علفهای هرز باید همواره مد نظر باشد. اوایل بهار زمان مناسبی برای برداشت مکانیکی علفهای هرز و برگردان کردن خاک بین ردیف ها جهت تهویه ریشه می باشد. برای مبارزه شیمیایی با علف های هرز در کشت پائیز، در فصل بهار قبل از رویش گیاه و در کشت بهاره، پس از کشت نعناع می توان از علف کش مرکازین(Merkazin) مقدار 5/3 تا 4 کیلوگرم در هکتار استفاده نمود. در سال دوم و سوم رویش اوایل بهار قبل از رویش مجدد گیاهان کاربرد علف کشهای مرکازین به مقدار 4 تا 5 کیلوگرم در هکتار و آرزین (Aresin) به مقدار 3 تا 4 کیلوگرم در هکتار نتایج خوبی دارد.پس از اولین برداشت می توان از هر دو علف کش فوق الذکر به مقدار 2 تا 3 کیلوگرم در هکتار از هر یک استفاده نمود. برای مبارزه با بیماری قارچی زنگ نعناع (puccinia menthae) از ضد قارچ کرزونیت (krezonit) به مقدار 8 تا 9 کیلوگرم استفاده نمود. ممکن است پس از استفاده از آن شاخه های نعناع خشک شوند این مسئله خطرناک نیست و مجدداً شاخه های جدید تشکیل خواهد شد. ولی اگر پس از رویش شاخه های جدید مجدداً از قارچ کش استفاده شود و برای گیاه خطرناک است. در طول رویش گیاهان آفات ممکن است خسارات زیادی ببار آورند از این رو در فصل بهار می توان از آفت کش و قارچ کش های مناسب بطور مخلوط به صورت محلول پاشی استفاده کرد. در سالهای دوم و سوم رویش گیاه‏، در فصل پائیز کلتیواتوری به عمق 14 تا 16 سانتی متر در فاصله بین ردیف ها زده می شود. سپس مواد و عناصر مورد نیاز گیاهان را که قبلا به مقدار ذکر شده را به خاک می افزایند و خاک بین ردیف ها را صاف کرده، سپس غلتک مناسبی زده می شود.

برداشت

در سال 2 تا 3 بار محصول را می توان برداشت نمود. روش و زمان برداشت بستگی به چگونگی استفاده از اندام های جمع آوری شده (استفاده از گیاه بعنوان سبزی یا برای استخراج اسانس) دارد. در صورتیکه نعناع در سطوح وسیعی زیر کشت رفته باشد برداشت اندامهای مورد نظر توسط ماشین انجام می گیرد. در اینصورت گیاهان از فاصله 4 تا 5 سانتی متری از سطح زمین بریده می شوند سپس برای مدتی بر روی زمین می مانند تا حدود 25 تا 40 درصد رطوبت آن تبخیر شود. در صورتیکه گیاهان در پائیز برداشت شوند گذاشتن آنها بر روی زمین امکان پذیر نیستند و باید مستقیماً به کارخانه برای استخراج اسانس منتقل شوند در روش جدید پس از برداشت ابتدا گیاهان را داخل جعبه های مخصوصی می‌ریزند سپس مستقیماً به خشک کنها انتقال یافته و خشک می گردند.زمان مناسب برای اولین برداشت آخر خرداد تا 25 تیر، دومین مرحله 10 مرداد تا 15 مهر، سومین و آخرین مرحله برداشت تا 15 آذر می باشد. عملکرد سالانه وزن تازه گیاه 12 تا 20 تن در هکتار می باشد که از آن 30 تا 60 کیلوگرم اسانس استحصال می شود. در اولین برداشت مقدار محصول 8 تا 14 تن در هکتار وزن تازه است که مقدار اسانس 2 تا 4 کیلوگرم به ازای هر تن می باشد. در دومین برداشت بازده پیکر رویشی و اسانس آن بسیار کمتر از مرحله اول می باشد. یعنی عملکرد وزن تازه گیاه 4 تا 8 تن در هکتار می باشد که به ازای هر تن 1 تا 2 کیلوگرم اسانس استحصال می شود.چنانچه گیاهان را به منظور استفاده از پیکر رویشی آن و به عنوان استفاده سبزی یا ادویه کشت کنند، می توان 3 تا 4 بار در سال محصول را برداشت نمود. اولین برداشت قبل از گل دهی انجام می گیرد و 5/2 تا 3 تن در هکتار وزن خشک گیاه (برگ و ساقهحاصل می شود. اگر هدف از کاشت گیاه فقط استفاده از برگها باشد، برداشت آنها تنها با دست امکان پذیر است و انرژی و کار زیادی صرف آن می شود لذا برای این منظور قبل از گل دهی صبح زود برگها را با دست جمع آوری نموده ، سپس خشک می کنند. عملکرد برگ خشک 2/1 تا 8/1 تن در هکتار است.
گشنیز و نعناع

پست كننده :Mohammad Khalid
تاریخ:یکشنبه 23 بهمن 1390-12:01 ب.ظ

گشنیز

مشخصات عمومی:
گشنیز با نام علمی
Coriandrum sativum و از خانواده Apiaceae بوده و دارای دو واریته دارویی می باشد:

1- موطن آن مراکش است:
C.s vugare
 

 

 

2- موطن آن اروپا است: C.s microcarpum

گیاهی است به صورت بوته علفی که بسته به محل از
۵۰ تا ۱۶۰ سانتیمتر ارتفاع دارد.

ریشه آن تقریباٌ حالت غده ای داشته و دارای انشعابات فراوان به طول
۲۰ تا ۴۰ سانتیمتر است. گلها کوچک و به رنگ سفید یا صورتی در انتهای ساقه به صورت چتر مرکب می باشد.

خواص دارویی:

1- گشنیز اثر تسکین دهنده ء استفراغ و برطرف کنندهء عطش است.

2- برای کاستن نیروی جنسی ونعوظ مزاحم،خوردن گشنیز اثر بسیار موثری دارد.

3- گشنیز خام،خواب آور است،برای این منظور باید آب گشنیز خام را به مقدار 30 گرم همراه با شکر تناول نمایید،وبیشتر از 30گرم ایجاد بی حسی، گنگی، خواب عمیق وحالاتی شبیه مستی میکند.

4- اسانس گشن
یز در صنایع غذایی و آرایشی – بهداشتی و نوشابه سازی و شکلات سازی و داروسازی کاربرد دارد.

5-یکی از اثرات مهم گشنیز کاهش اثر مستی بخشی مشروبات الکلی است.

6- گشنیز له شده مخلوط با نان خشک نرم شده خارشهای پوستی را تسکین میدهد واین مرهم باید در محل خارش پوست روزی سه مرتبه مالیده شود.

7- پماد گشنیز برای درمان سرطان پوست (نوع زخمی طا غیر زخمی) اثر شفا بخشی دارد.

8- تخم گشنیز خاصیت نیرو دهنده، هضم کننده غذا وباد شکن دارد،به این منظور باید 10 تا 30 گرم تخم گشنیز را در یک لیتر آب دم کرده و چند استکان مانند چای شکر میل نمایید.

9- تخم گشنیز اثر ضد تشنج،بطئر ملایم اثر ضد صرع و ضد کرم دارد.

10- مصرف تخم گشنیز مقوی معده،نیرو دهندهء قلب ،قاعده آور ونشاط آور است، بنا بر این برای معالجهء بیمارانی که دچار افسردگی وخمودی باشنداثر شفا بخشی دارد.

11- خوردن تخم گشنیز بو داده به مقدار 2تا5گرم درمان کنندهءوسواس، سر درد و اسهال است ودفع کنندهء کرم روده می باشد،البته در مورد وسواس باید مصرف تخم گشنیز بو داده به مقدار مذکور را هر روز ادامه دهند تا بهبودی حاص
ل آید.

12- اگر گرد تخم گشنیز را بر روی زخم قرار داده، کمی فشار دهند خونریزی را بند می آورد.

13- برگهای تازه گشنیز ادرار آور ،عرق آور،باد شکن ونیرو دهندهء معده می باشد.

14- زکریای رازی گشنیز را برای آرام کردن سردرد و رفع مستی تجویز میکرد.

15- گشنیز خاصیت باکتری کشی شدیدی دارد ، بدین جهت در معالجهء بیماریهای عفونی مانند تب تیفوئید (حصبه)، تب های روده ای ودانه ای مصرف میشود.

16- اگر گشنیز را در دهان بجوند،درد دندان کرم خورده را تسکین می دهد.

17- جویدن گشنیز لثه را نیرو مند می کندو خون لثه را قطع میکند.

18- گشنیز تازه مسکن صفرا والتهاب معده و تشنگی است.

19- مصرف زیاد گشنیز ، موجب نوعی خستگی شدید میشود،که منجر به خوابی عمیق میگردد وگاه ممکن است به ورم معده وروده منتهی گردد.
كشت چای

پست كننده :Mohammad Khalid
تاریخ:سه شنبه 18 بهمن 1390-02:22 ب.ظ

 

كشـــــــــــــــــت چای

مقـــــــــدمه:
افغانستان کشور عزیز ما ، کشور که طی سالیان متمادی چه در عرصه فرهنگی و چه در عرصه سیاسی پیشتاز ممالک آزاد جهان بوده ، در ضمن این کشور با داشتن آب و هوای صاف و سالم ، زمین های غنی و حاصل خیز مساعد برای بذر هر نوع نبات از پیشتازی خاصی بر خوردار بوده است اما متاسفانه در طی چند دهه اخیر نفاق و شقاق و خشونت نگذاشت که این کشور راه خود را به سوی ترقی بپماید و اینجاست که فرسنگ ها از کاروان تمدن به عقب ماند.
افغانستان با در نظر داشت اینکه دارای خاک و هوای مساعد برای بهره برداری از منابع طبیعی و زراعتی می باشد ، محراق توجه بذر کاران بود ه است ، اگر چه زراعت افغانستان تا اکنون به شکل سنتی آن باقی مانده است اما باز هم کشت نباتات و بهره آنها از جایگاه خاصی در مارکیت های جهانی بر خوردار است.
در کشور عزیز ما از دیر زمانی کشت نباتات مختلف رایج بوده است و دهقانان عزیز ما یا به شکل تجارتی آن یا برای بهره برداری شخصی از آن استفاده می نمایند، زعفران یکی از این نباتات خیلی ذیقیمت و مهم در عرصه تجارت می باشد که در کشور عزیز ما به صورت بسیار عالی آن کشت و بهره برداری می گردند ، همچنان یک تعداد نباتات دیگر مانند انگور ، بادام و غیره که از شهرت جهانی بر خوردار اند توسط دهقانان ما کشت و پروسس می گردند.
همانطوریکه قبلاً تذکر دادیم که افغانستان دارای اقلیم خوب کشت برای نباتات مختلف می باشد ، چای نبات است که تا اکنون در کشور ما رایج نبوده است ، این نبات که از برگ آن استفاده به عمل می آید و یک پدیده می باشد که سال ها قبل در کشور های مختلف مانند چین ، هند و غیره کشور ها رایج گردیده و اکنون مورد بیش از حد استفاده در افغانستان دارد و در هر مکان و جای کشور عزیز ما قابل دستیاب است.
درخت چای نباتی است همیشه سبز که در طبیعت و به حال وحشی ارتفاع آن به 6 تا 7 و گاهی به 15 متر می‌رسد. نام علمی چای که مورد قبول بیشتر گیاه شناسان است
Camellia sanensis و گاهی Camellia teiferaبرای هر دو نوع چای سیاه و چای سبز می‌باشد کاملیا نیز مانند چای درختچه همیشه سبز و از نظر اکولوژی کاملا شبیه به درخت چای می‌باشد.
خواستم به عنوان یک دانش آموز عرصه زراعت در رابطه به چگونگی و میکانیزم چای طی یک سیمینار علمی معلومات را ارائه بدارم تا بتوانیم یک مفکوره جدید در راه یک کشت جدید در کشور عزیز مان قدمی به سود برداریم. کشت  این نبات نه تنها می تواند برای اکثر دهاقین ما مملو از مفاد بوده بلکه می تواند در امر ثبات اقتصادی کشور مان نیز از اهمیت خاصی بر خوردار خواهد بود.
 
تاریخچه کشت و بهره برداری از چای در جهان
      تحقیقات نشان می دهد که بوته چای را در حدود 3000 سال قبل از میلاد مسیح در چین می شناختند ، نبات چای و ورایتی های آن به حالت وحشی در شمال هند در منطقه به نام آسام و مناطق مانند تونکین و لائوس می روئید. هم اکنون کشت این نبات در کشور های چین ، هندوستان ، هندو چین ، جاپان ، سیلان ، جاوه ، برزیل و بسیاری از کشور های اروپائی رواج دارد.
چین اولین محل است که این نبات در حدود 2700 سال قبل از میلاد مسیح کشت شده و به مصرف می رسیده است، آنگاه پس از آن به سایر کشور های دور و نزدیک توسط سیاحان ، تاجران و متخصصین عرصه زراعت منتقل گردیده است.
تا مدت ها کشت و تولید چای تنها به کشور چین اختصاص داشت و دیگر کشور ها از وجود این گیاه بی اطلاع بودند ، اما بعد ها این نبات به جاپان ، اندونیزیا ، هندوستان امروزی ، سیلان ، پاکستان ، و سایر مناطق انتقال یافت، کشت این نبات به علت حساس بودنش از نگاه داشتن نیکوتین به سرعت در اروپا انتشار یافت و هم اکنون انگلستان ، فرانسه ، هالند ، آلمان و همچنان کشور های آمریکائی چون ایالات متحده آمریکا ، آمریکای لاتین و آمریکای شمالی از تولید گران خوب این نبات به شمار می روند.
جاپانی ها اولین مردمانی بودند که این نبات را از چین به کشور شان انتقال دادند و بعداً کشت آن را انکشاف دادند و امروز است که از تولید گران خوب چای در جهان به شمار می آیند. به طور خلاصه گفته می توانیم که درخت چای که اصل آن از چین است و اول به عنوان دارو مصرف می‌شد ولی از قرن 6 میلاد به بعد در چین به عنوان آشامیدنی و برای رفع تشنگی و خستگی مورد استفاده قرار گرفته است. شناسایی چای در اروپا تقریبا از اوایل قرن 17 شروع شد وبه تدریج در ممالک هلند ، آلمان ، فرانسه ، انگلستان ، روسیه و بالاخره در 1690 در ممالک متحده آمریکایی شمالی مصرف آن رواج گرفت. از نظر کاشت و مصرف چای چین اولین محلی است که این گیاه در آنجا کاشته شده و به مصرف رسیده است و از این کشور به سایر نقاط برده شده است.

طبقه بندی تیکسانومیکی چای
      نبات چای از لحاظ علمی تحولاتی زیادی را پشت سر گذشتانده است و اکنون هم در مورد آن اختلافات نظر های زیادی وجود دارد.
لینه در جلد اول کتاب خود به نام (انواع نباتات) اسم علمی چای را
Thea sinesis  از فامیل Theacease نامید ، ولی در جلد دوم خود درخت چای را Camellia نامید.
پس از آن در سال 1762 میلادی چون لینه تصور می کرد که چای سیاه (تخمیر شده) و چای سبز (تخمیر نشده) است از دو بوته مختلف به دست می آیند ، بنا بر این نام
Thea bohea را برای چای سیاه و نام Thea viridis را برای چای سبز انتخاب نمود.
هم اکنون مشخص شده است که چای سیاه و سبز هر دو از یک نوع چای به نام
Thea bohea به دست می آید ، بعد از سالها دانشمندان دو جنس Camellia و Thea را به هم ملحق کردند به طوری که هم اکنون نام بین المللی که توسط دانشمندان تعین شده است به صورت : O.Kuntze یا  Camellia sinensis می باشد.
Camellia جنس و sinesis را نشان می دهند و همچنان قابل ذکر است که حرفL آخر به نام لینه عالم که برای اولین بار چای را نامگذاری کرد و O.Kuntze نام شخصی است که دو نام ذکر شده برای چای سیاه و سبز را با هم یکجا نمود.
نوع دیگر
Camellia asamica  و نبات نوع تهـــــدابی Camellia asamica Iasiocalyx است ولی معمولاً چای را در نوع Camellia sinesis قرار داده و اصطلاحات ورایتی چینی ، کامبوجیائی ، آسامی به ترتیب معادل اسم علمی آ ن استفاده می شود.

مشخصات نباتی درخت چای
      این نبات درختچه ای است که به دو شکل وحشی و پرورش یافته وجود دارد، در حالت وحشی ارتفاع آن یه 10 الی 15 متر می رسد که اغلب در کشور های خاور دور هندوستان و چین می روید، انواع پرورش یافته آن دارای ارتفاع کمی در حدود 50 تا 70 سانتی متر بوده که حد اکثر به دو متر می رسد. انواع مختلف از چای وجود دارد که فقط نوع
Camellia sinesis نوع زراعتی بوده و انواع دیگر آن مورد استفاده زینتی دارد. 
به طور طبیعی جینس کامیلیا مربوط مناطق مرتفع جنوب شرقی آسیا از جاپان تا نیپال است. پراگنده ترین انواع این جینس کامیلیا سینیسس بوده و نیز نژاد آسامی پراگنده ترین نوع آن شمرده می شود.

ریشه چای
      چای نبات است که دارای ریشه های سطحی پاشان که نسبت به شرایط فزیکی خاک از خود حساسیت نشان می دهد. ریشه های این نبات برای نفوذ در خاک احتیاج به زمین مناسب دارد به طوری که در خاک های نا مرغوب و نا مناسب به سختی نفوذ می نمایند. با توجه به اینکه اغلب سطح خاکها مملو از مواد غذائی می باشند؛ در نتیجه بیشتر ریشه های بوته چای در قسمت سطح خاک پراگنده هستند.
اولین ریشه های نبات که ریشه چه نام دارد ، به صورت بسیار نازک سفید رنگ ، پس از پاره کرده پوش تخم ظاهر می گردد بعد از مدتی ریشه های نمو کرده ، حد اکثر ارتفاع آن به 30 سانتی متر می رسد که پس از انتقال به زمین اصلی  رشد و نمو آن زیاد می شود.
ریشه های چای عموماً به دو حالت می باشند.
1.ریشه های عمودی: عموداً در پشته ها اتفاق می افتد.
2.ریشه های افقی: ورایتی های که دارای ریشه های افقی هستند و یا انیکه زمین برای رشد عمودی مساعد نباشد در برابر کمبود آب اغلب حساس بوده و از بین می روند.

برگ Leaf
      برگ درخت چای که از نظر اقتصادی و بهره برداری قسمت اصلی این گیاه را تشکیل می‌دهد همیشه سبز است و دارای شکل کشیده نوک تیز بوده و کناره آن دارای دندانه‌های ریز است و برگها بطور متناوب اطراف شاخه قرار گرفته‌اند. موقعی که برگها کوچک و جوان هستند پوشیده از پشمک ها سفید ولی برگهای مسن صاف ، براق و بدون پشمک می‌باشند. گلهای درخت چای بطور خوشه‌ای و مجتمع و یا تک گل در بغل برگ ظاهر می‌شوند و دارای 5 گلبرگ و 5 تا 7 کاسبرگ و تخمدان دارای 3 تا 4 حفره بوده که درکدام از یک تا 4 دانه مشاهده می‌شود میوه چای یک کپسول است
در چند روز اول به دلیل مصرف مواد ذخیره شده داخل بوته رشد نــــــــبات سریــــــع مـــــــــی باشد. پس از 2 تا 3 ماه فعالیت برگ ها برای ساختن مواد غذائی آغاز می گردد. پس از تولید این مواد غذائی در برگ ها ذخیره می گردد با شروع فصل بهار دوره جدید رشد و فعالیت جوانه آغاز می گردد. در این فصل جوانه ها در حال خواب سال گذشته شروع به رشد و فعالیت می نمایند.
به طور عموم گفته می توانیم که کیفیت چای تولید شده به دو عامل بستگی دارد.
1.تعداد زیاد ساقه نسبت به وزن برگ
2.وزن مخصوص مواد سلولوزی موجود در برگ.

گل و تخم چای(Flower and seed of tea)
گل های این نبات سفید رنگ خوشبو و معطر می باشند ، گلها به صورت انفرادی یا خوشه ای و یا مجتمع و گاهی به صورت دو تائی و یا دسته های پنج تائی در بغل برگ ها ظاهر می شوند. قطر این گلها در حدود 3.3 سانتیمتر است، این گلها دارای 5 تا 7 کاسبرگ و 5 تا 7 گلبرگ بیضوی شکل هستند. طوریکه بر آمده گی گلها به طرف بیرون می باشد.
عموماً دانه های دیررس دارای سرعت جوانه زنی بیشتر هستند تخم های که در آخر بوجود می آیند دوره جوانه زنی آنها کمتر هستند.
بوته چای عموما دارای القاح غیر خودی می باشد ، در صورت القاح خودی که احتمال آن بسیار کم است ، تخم تولید نشده و در صورت تولید تخم ، تخم ها استعداد و قدرت جوانه زنی ضعیف می داشته باشد ، بوته های سبز شده از این نوع تخم عموماً ضعیف اند.
گرده افشانی و انتقال دانه گرده در این نبات عموماً توسط حشرات مخصوصاً زنبور ها انجام می گیرد ، به طور کلی 2% از گلهای یک بته تولید تخم می نمایند.

انواع چای Kinds of Tea
    به طور عموم چهار نوع چای وجود دارد.
1.چای سیاه
Black Tea:
     در اثر سائیدن ، مالش دادن ، تخمیر و خشک شدن انجام میگیرد که در این اواخر بنا بر انکشاف عرصه ماشینری مرحله سائیدن از بین رفته و مرحله مالش و تخمیر نیز کاهش یافته است.

2.چای سبز Green Tea:
  این نوع چای در کشور های جاپان و چین تولید و مصرف می شود ، در این نوع چای عمل تخمیر صورت نمی گیرد و مستقیماً بعد از جمع آوری به بهره برداری سپرده می شود.

3.چای اولنگ Olong Tea:
در این نوع چای تخمیر صورت می گیرد اما به صورت نیمه کامل.
4.چای قالبی
Brick Tea:
نوعی چای است که برای تهیه آن از برگ و ساقه ها استفاده شده و پس از مراحل اولیه عموماً در اثر فشار ها به صورت کتله در آمده و بعداً مورد استفاده قرار می گیرد.
ترکیب کیمیاوی برگ چای
     مواد متشکله برگ چای عبارتند از مواد سلولزی ، مواد صمغی ، دکسترین ، پکتین ، مواد چربی ، مواد مومی ، نشاسته ، قند ، اسید گالیک ، اسید اگزالیک ، کورستین ، مواد پروتئینی ، الیاف ، مواد معدنی ، تانن ، کافئین یا تیبئین ، ترکیبات معطر و بالاخره دیاستاز.

آب و هوای مناسب برای کشت چای
درخت چای جزء نباتات  مناطق گرمسیر مرطوب می‌باشد یعنی در نواحی که معمولاً مقدار گرما هیچگاه به صفر درجه نمی‌رسد و نزولات آسمانی نیز سالیانه در حدود 1800 تا 2000 میلیمتر است. این نبات تا اندازه‌ای مقاوم به سرما بوده و بدین ترتیب اگر سرما با برف همراه باشد بطوری که برف بوته‌ها را بپوشاند
تا 5 درجه سرما را تحمل می کند.
تنها عامل محدود کننده سطح کاشت چای علاوه بر نوع خاک ، رطوبت هوا و مقدار بارندگی سالیانه محل کاشت می‌باشد. رطوبت زیاد مورد نیاز بوته چای بیشتر در رطوبت هوا می‌باشد تا رطوبت در خاک. از این نظر زمین باید نم باشد. اراضی سنگین و باتلاقی برای کاشت و دادن محصول به هیچ عنوان خوب نیست. رطوبت زاید در اطراف ریشه باعث پوسیدن آن شده و گیاه را از بین می‌برد.

خاک مطلوب چای
بوته چای نباتی است که در مقابل خاک های آهکی  توافق خوب ندار برای کشت چای به خاکهای اسیدی ترجیع داده میشود مقدار اسیدی بودن خاک برای این محصول در حدود 5.5 است و هر گاه Ph  از این مقدار تجاوز کرد و یا کمتر شد باید با وسایل مناسب میزان اسید خاک را به 5.5 رساند. هر گاه اسیدی بودن خاک زیادتر از این مقدار شد با دادن کودهای قلوی و یا مخلوط کردن آهک به مقدار مناسب میزان
اسیدی خاک را اصلاح می کنند.
هر گاه
PH بیشتر از این مقدار باشد با مخلوط کردن مقداری سلفیت گوگرد که ممکن است تا 600 کیلو در هکتار برسد اسیدی خاک را به حد لازم زیاد می‌کنند. مناسب‌ترین خاک برای کاشت چای اراضی ریگی و رسی فاقد آهک یا هر ماده قلوی دیگر می‌باشد که مقدار زیادی مواد Homoses دارا باشد.

کود مورد استفاده
کودهای نایتروجن دار بیش از هر نوع کود دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد علاوه بر کودهای نایتروجن دار ، کلیه نمکیات نایتروجن ،فاسفورس و پتاس نیز برای تقویت نبات لازم می‌باشد و یکی دیگر از کودهایی که از نظر قیمت نسبتا ارزان است و از نظر اصلاح خواص فیزیکی و کیمیایی زمین نیز مورد توجه می‌باشند کود سبز است. کود سبز علاوه بر اینکه تولید هوموسس کرده و مقدار قابل توجهی نایتروجن به زمین می‌دهد همچنین در فصل تابستان که تابش و حرارت آفتاب زیاد است برگ بوته‌های چای را از سوختن در مقابل آفتاب حفظ می‌کند.
ازدیاد درخت چای
ازدیاد نهال چای به چند طریق انجام می‌گیرد یکی بوسیله تولید مثل جنسی یعنی با کاشت بذر چای در زمین و دیگری بوسیله غیر جنسی که عبارت است از ازدیاد بوسیله قلمه و خواباندن شاخه و در بعضی موارد استثنای ازدیاد بوسیله پیوند.

سفارشات و نتیجه گیری:
      افغانستان کشوریست که محاط به خشکه اما شرایط مساعد برای کشت و زرع انواع نباتات مختلف را دارا می باشد.
چای یک نبات است که با شرایط اقلیمی حساس ضرورت دارد ، این نبات نیازمند مواظبت دقیق و برای دفع آفات ، امراض و حشرات می باشد.
درخت چای نباتی است همیشه سبز که در طبیعت و به حال وحشی ارتفاع آن به 6 تا 7 و گاهی به 15 متر می‌رسد. نام علمی چای که مورد قبول بیشتر گیاه شناسان است
Camellia sanensis و گاهی Camellia teiferaبرای هر دو نوع چای سیاه و چای سبز می‌باشد کاملیا نیز مانند چای درختچه همیشه سبز و از نظر اکولوژی کاملا شبیه به درخت چای می‌باشد.
      تحقیقات نشان می دهد که بوته چای را در حدود 3000 سال قبل از میلاد مسیح در چین می شناختند ، نبات چای و ورایتی های آن به حالت وحشی در شمال هند در منطقه به نام آسام و مناطق مانند تونکین و لائوس می روئید. هم اکنون کشت این نبات در کشور های چین ، هندوستان ، هندو چین ، جاپان ، سیلان ، جاوه ، برزیل و بسیاری از کشور های اروپائی رواج دارد.
بنا بر آن برای دهاقین و متخصصین زراعت لازم می باشد تا با یک منجمنت و مدیریت درست نباتات شناخته نشده را برای جامعه زراعتی خود معرفی کنیم. متخصصین زراعت باید درک کنند که چه نبات در شرایط افغانستان مساعد می باشد و با درک این مطلب برای معرفی نباتات مختلف اقدام نمایند.
چای از جمله نباتات شناخته ناشده است که تا اکنون در افغانستان رایج نبوده بنا بر آن معرفی این نبات نیاز مند یک منجمنت درست و دقیق می باشد.
برای کشت چای مناطق شرقی افغانستان خصوصاً ننگرهار ، لغمان ، مناطق جنوب غربی افغانستان ولایات فراه ، نیمروز برای کشت این نبات مساعد می باشد.
به امید روزی که با تلاش و زحمت زارعین عزیز کشور مان بتوانیم به یک ثبات و پایداری اقتصادی نایل شویم.

مآخذ:

1.حسینی، جعفر.(1363) . روش های ازدیاد چای. نشریه ترویجی شماره 4 پوهنحی زراعت پوهنتون تهران.
2.حسن پور ، معظم. (1377). چای کاری و فن آوری چای. انتشارات پوهنتون گیلان ،ایران.
3.زرگری ، علی: (1345) نباتات دوائی ، انتشارات امیر کبیر ، صفحه 222تا 226.
4.صادقس فروشانی ، محمد رضا: 1370 ، بازار جهان چای ، از سری انتشارات بازار جهانی کالاها شماره 7 در 379 صفحه.
5.هارلر – آر ، ترجمه حسن پیروزی : 1347 ، روش های کاشت و بازار یابی چای ، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، در 380 صفحه.
6.
www.biology of tea.com.net
7.
www.parsbiology.com.net
8.
www.teaprocessing.com
9.
Harler, C.R. (1966). Tea growing. Oxford University press. London
10.
Singh, I.D. (1979). Indian Tea germoplasm and its contribution to the world’s Tea industry. Two and a bud, 26 (1): 23-26.
11.
Willson, K. C and M.N Cliffroad (1992). Tea cultivation to consumption. Chapman & Hall. London.

 
Greenhouse Structures

پست كننده :Mohammad Khalid
تاریخ:سه شنبه 18 بهمن 1390-02:10 ب.ظ

Greenhouse Structures

Types, Framework & Coverings

Objective:

Follow this lesson, the student will be able to:

1.      Define greenhouse structures

  1. Explain the various design styles of greenhouses
  2. Illustrate the structural parts of a greenhouse
  3. Explain the differences between the transparent coverings used for greenhouse. 

       I.      Introduce greenhouse operations

a.       Greenhouses – are structures that are covered with a transparent material that allows sufficient sunlight to enter for the purpose of growing and maintaining plants.

b.      Greenhouse Range – 2 or more greenhouses located together in a commercial operation

c.       Headhouse – Central building that the greenhouse is usually attached to

                                                              i.            Used for:

1.      office space

2.      storage

3.      workspace

    II.      Attached Greenhouses

a.       Define Attached Greenhouse – connected to a building

                                                              i.            Lean-to-greenhouse – constructed against an existing building

                                                            ii.            Attached even-span greenhouse – has rafters of equal length and the end wall is attached to an existing building.

                                                          iii.            Window-mounted greenhouse – is a prefabricated style that is available to fit many standard size windows.

1.      Found on side of house

2.      Usually in the kitchen area

3.      “Garden Window” 

 III.      Freestanding Greenhouses

a.       Define Freestanding Greenhouse – separate from other buildings consisting of sidewalls, end walls, and a roof

                                                              i.            Freestanding even-span – rafters of equal length – most common style of freestanding

                                                            ii.            Uneven-span – rafters of unequal length – found on hillsides

                                                          iii.            Quonset – curve roofs without side walls

                                                          iv.            Gothic Arch – styled in the shape of a pointed arch 

 IV.      Connected Greenhouses

a.       Define Connected Greenhouses – Several greenhouses joined together

                                                              i.            Gutter-connected – several even-span greenhouse attached together – aka  ridge-and-furrow

1.      eve is replaced with a gutter which aids in removal of rain and snow

2.      interior walls replaced with support posts

                                                            ii.            Venlo – “Dutch Houses” – differ from gutter-connected because they are wider and have twice as many ridges between supports

1.      Glass greenhouse

2.      known for excellent percentage of light transmission

3.      Used in the Netherlands for production of vegetables and flowers

                                                          iii.            Barrel vault – Quonset style structures with sidewalls joined together

1.      Covered with flexible plastic like polyethylene

                                                          iv.            Sawtooth – lean-to greenhouses joined together

1.      found in warmer climates

a.       California

b.      Texas

c.       Florida

2.      upper portions of roof are vented to take advantage of natural ventilation

 

   V.      Greenhouse Framework

a.       Ridge – top of the greenhouse

b.      Anchor post – side post – main structural support

c.       Trusses – added to framework for structural support

                                                              i.            Composed of

1.      rafters

2.      chords

3.      struts

d.      Purlins – runs the length of the greenhouse and are bolted to each truss

e.       Ventilators – movable units to allow for natural ventilation – they may be attached to the sides or the ridge

 

VI.      Greenhouse Coverings (most important function of greenhouse covering is to allow the maximum amount of light into the greenhouse

a.       Glass

                                                              i.            Best light transmission

                                                            ii.            Last a lifetime

                                                          iii.            Available in different grades, weights, and sized

1.      double strength, grade B is used often

                                                          iv.            Constructed structure made of aluminum or steel

                                                            v.            Require more structural support than others

                                                          vi.            Glass size

1.      original 16-inch by 18-inch

2.      now days – up to 32-inch by 36-inch

3.      Venlo greenhouse – 28-inch by 65-inch, allows more light to enter

b.      Polyethylene

                                                              i.            Most widely used

                                                            ii.            Lower fuel cost for heating the greenhouse

1.      40% lower than glass or fiberglass-reinforced plastic

                                                          iii.            Short life span

                                                          iv.            UV inhibitors, help the lifespan to be an average of 3 years rather than 1 winter season without it

                                                            v.            Various widths and lengths and thickness

                                                          vi.            4 mil or 6 mil thick is used

                                                        vii.            Now days, most greenhouses use a double layer –outer layer 6 mil and inside layer 4 mil

                                                      viii.            Can produce condensation

1.      this can increase chances of disease

2.      reduce amount of sunlight

a.       To reduce condensation

                                                                                                                                      i.      Sun Clear, can be sprayed on the inside to reduce condensation

                                                                                                                                    ii.      Use anti-condensation chemical manufactured into the polyethylene

c.       Fiberglass-Reinforced Plastic

                                                              i.            Not used as much as in the past

                                                            ii.            Lower in cost than glass

                                                          iii.            Easy to install

                                                          iv.            Strong

                                                            v.            Longer lifespan than polyethylene

                                                          vi.            Can last up to 15 years

                                                        vii.            51-inch width, various length

                                                      viii.            Allows almost the same amount of sunlight as glass

                                                          ix.            Susceptible to ultraviolet, dust and pollution degradation

                                                            x.            Must use clear panels

                                                          xi.            Highly flammable, therefore insurance rates maybe higher than other coverings

d.      Acrylic and Polycarbonate

                                                              i.            Rigid, double layer acrylic and polycarbonate panels have almost replaced fiberglass-reinforced plastic

                                                            ii.            Lightweight

                                                          iii.            Easy to install

                                                          iv.            Excellent heat insulating ability

                                                            v.            Good light transmission

                                                          vi.            Various width and lengths

                                                        vii.            Acrylic lifespan = 20 years plus

                                                      viii.            Polycarbonate  lifespan = 15 years

                                                          ix.            Acrylic panel is flammable

Reference:

Introduction to Horticulture, 4th Edition

            AgriScience & Technology


ادامه مطلب


Pollination Requirements for Tree and Small Fruits

پست كننده :Mohammad Khalid
تاریخ:دوشنبه 17 بهمن 1390-10:27 ق.ظ

Pollination Requirements for Tree and Small Fruits

In the flower, pollination is the transfer of pollen from the anther to the stigma. After pollination and fertilization, fruit set occurs. There are two types of pollination. Self-pollination occurs when the pollen is transferred from the anther to the stigma on the same flower, from another flower on the same plant, or from a flower on another plant of the same variety. Self-pollinated plants are said to be self-fruitful. Many plants cannot produce fruit from their own pollen and are considered self-unfruitful. These plants require cross-pollination for fruit set. Cross-pollination is the transfer of pollen from one plant to the flower of a genetically different plant or variety.

Pollination is an important factor when selecting and planting tree and small fruits. A list of pollination requirements for the various fruits is presented below.

Fruit Trees

Apples -- Most apples are self-unfruitful. A few varieties, such as Jonathan and Golden Delicious, set a good crop without cross- pollination. Generally, however, plant at least two different varieties for maximum production. (Most flowering crabapples will pollinate nearby apple trees.)

Apricots -- Few apricot varieties are reliably hardy in Iowa. Moongold and Sungold are hardy and self-unfruitful. Plant at least one of each for proper pollination.

Cherries, Sour -- Sour or pie cherries are self-fruitful.

Cherries, Sweet -- Sweet cherries are not reliably hardy in Iowa. Most varieties are self-unfruitful.

Peaches -- Peaches are not reliably hardy in much of Iowa. Most peach varieties are self-fruitful.

Pears -- Most pears are self-unfruitful. A few varieties, such as Kieffer, will set a fairly good crop without cross-pollination. However, for maximum fruit production plant at least two different varieties. Plums -- Japanese plums are not reliably hardy in Iowa. However, some European and hybrid plums can be successfully grown in the state. European plums are partially to entirely self-fertile. Hybrid plum varieties (crosses between American and Japanese plums) are self-unfruitful. European plums will not pollinate the hybrid plums and vice versa.

Fruit trees which require two different varieties for pollination should be planted within 50 to 100 feet of one another to insure good fruit set.

Small Fruits

Blueberries -- Plant two or three different varieties for maximum production.

Currants -- Currants are self-fruitful.

Gooseberries -- Gooseberries are self-fruitful.

Elderberries -- Elderberries are essentially self-unfruitful. Plant two or more varieties to insure good fruit set.

Grapes -- Grapes are self-fruitful.

Raspberries -- Raspberries are self-fruitful.

Strawberries -- Strawberries are self-fruitful.

Home gardeners should keep these fruiting requirements in mind when browsing in garden centers or leafing through garden catalogs.

This article originally appeared in the March 2, 1994 issue, pp. 1994 issue, pp. 19-20.Last updated 1/5/98 by John VanDyk
http://www.ipm.iastate.edu/ipm/hortnews/1994/3-2-1994/pollen.html
حصه دوم انگور

پست كننده :Mohammad Khalid
تاریخ:دوشنبه 17 بهمن 1390-10:19 ق.ظ

سیستم تربیه انگور به شکل سپر یا

Head Training system                                                

  

    تربیه انگور به این سیستم در مناطق کوهدامن، وادی کابل ، سمنگان ، جوزجان ، فاریاب وبعضی ولایات دیگر افغانستان رواج دارد. این سیستم تربیه در افغانستان نسبت به سیستم ها دیگر بعداز سیستم چیله عصری تربوده ویک سیستم خوب تربیه انگورمیباشد.

 دراین سیستم برای تاک هیچ نوع تکیه گاه دایمی وجود ندارد و ازهمین سبب اسب که تاک انگور دارای تنه کوتاه بوده وتعداد زیاد از نوده ها آن ویک اندازه میوه آن با سطح زمین در تماس است . دراین سیستم چند نوده در انجام تنه کوتاه هرتاک موجود میباشد که شکل سپر را به تاک میدهد این سیستم را بنامHead  Training   یاد میکند. با وجود آن که این سیستم تربیه انگور  یک سیستم خوب تربیه انگور میباشد ولی بازهم دارای نواقص ها است زیرا برای تاک انگور هیچ نوع تکیه گاه وجود ندارد وتنه تاک بسیار کوتاه میباشد که در نتیجه قسمت زیاد تاک ویک اندازه میوه آن با زمین در تماس است ودر فصل نمویی جریان هوا در ساحه تاک وشاخ ها آن خوب صورت نگرفته که از یک طرف باعث به وجود آمدن امراض فنگسی شده از طرف دیگر چون به میوه انگور مقدار کافی شعاع آفتاب نمیرسد و میوه آن دارای رنگ وکیفیت خوب نمیباشد ودر وقت دواپاشی به تمام قسمت ها ان دوابه صورت مساویانه نمیرسد دراین نوع سیستم فاصله دربین هرتاک 3 متربوده وفاصله در بین قطارها 2.5 متر میباشد.

 

سیستم تربیه انگور بالای پشته

 

تربیه انگور به این سیستم در ولایات قندهار ، فراه ،هلمند ، هرات وبعضی مناطق دیگر رواج داشته که این سیستم تربیه انگور در افغانستان بعد ازتربیه انگور به شکل سپریا Head training یک سیستم خوب تربیه انگور میباشد .

  دراین نوع سیستم تربیه اول در باغ یک جویه به عمق 150 الی 200 سانتی متر ایجاد شده و بطرف جنوب این جویه در قسمتهای پایین آن تاک انگور شانده میشود. و تاک تنه را به طول 50 الی 100 سانتی متر تشکیل میدهد. در این نوع سیستم تاک انگور بشمول میوه خود بالای پشته تکیه نموده و با خاک در تماس میباشد.

اینکه تاک انگور چرا بطرف شمال جویه متذکره کشت نمیشود دلیل آن اینست که انگود وقتتر به نمو شروع نموده و توسط فراستfrost یا یخزدگی بهاری صدمه میبیند و بطرف جنوب ازاین صدمه تقریبا در امان میباشد. دراین سیستم چون تمام قسمتهای تاک بشمول میوه آن با خاک در تماس اند، و هوا هم در ساحه تاک خوب جریان پیدا نکرده، ازاین لحاظ به امراض مختلف فنگسی مبتلا میشود.

دراین سیستم فاصله میان هر تاک 2 تا3 متر و فاصله در بین قطارها 2.5 تا 3 متر میباشد.

 

سیستم تربیه انگور بالای درختان

در بعضی مناطق وولایات مانند لغمان ، ننگرهار ، کنرها انگور بالای درختان بخصوص درختان توت تربیه میشود در این سیستم تربیه ، انگوربه شکل تجارتی تولید نشده ودارای نواقص ها زیاد میباشد به طور مثال :به طور صحیح شاخبری نشده برای جلوگیری وکنترول امراض خوب دواپاشی صورت نگرفته وزیاد خوشه ها آن توسط پرنده گان خورده میشود وهم خوشه ها انگور به واسطه باد زخمی میشود. ازطرف دیگر درخت میزبان هم حاصل خوب تولید نمیکند. تربیه انگور به این سیستم زیاد در مناطق رواج دارد که مردم آن کم زمین بوده وصرف برای رفع ضرورت فامیلی کشت گردیده واهمیت تجارتی ندارد.

سیستم تربیه انگور به شکل پالیز :

   این سیستم تربیه در ولایت فاریاب وولسوالی قیصارمروج بوده که در این سیستم یک جویه خوردوباریک برای تاک انگور ایجاد شده وبعد بهر دوطرف جویه مانند پالیز بادرنگ وخربوزه تاک انگورشانده وروی زمین تربیه میشود. دراین سیستم تمام قسمت تاک مانند تنه، نوده ،ومیوه آن مستقا باخاک در تماس بوده وهیچ نوع جریان هوادرداخل ساحه تاک صورت نمیگیرد. واین سیستم نسبت به تمام سیستم ها مروج درکشورما یک سیستم بسیار عقب مانده بوده وتمام میوه ها آن مبتلا به امراض مختلف میباشدوبه سختی میتوان یک خوشه سالم رادرتاک انگوراین سیستم تربیه دریافت کرد.

ادامه مطلب


انگور حصه اول

پست كننده :Mohammad Khalid
تاریخ:یکشنبه 16 بهمن 1390-01:53 ب.ظ

 

.تا ریخچه انگور

   انگور با ر اول در مناطق مرکزی آسیا ،بحیره سیاه ،کسپن وممکن در افغانستان به وجود آمده باشد. تنها مناطق آسیاه مرکزی محل اصلی ومادری انگور  Vitis    vinifera   محسوب میگردد. نوع متذکره قبل ازکشف براعظم امریکا در دنیا وجود داشته وارقام قابل تربیه انگور را تشکل میداده امروز هم 90% انگور قابل خوراک را انگور Vitis   vinifera       تشکیل مید هد که انگور Vitis    vinifera   ازمناطق آسیاه مرکزی به قسمت ها دیگر دنیا انتقال داده شده است.

    امروز در دنیا بیشتر از10121000 هکتار زمین تحت کشت انگورقراردارند. تاریخچه اول تربیه در افغانستان به کسی معلوم نبوده وطوری که افغانســــــــــتان از جمله مناطق اصلی پیدایش انگــــــــــور Vitis    vinifera   محسوب میشوند ممکن تربیه انگور از زمانها بسیار قدیم در افغانستان مروج بوده با شد . دایرة العمارف آریانا هم در رابطه به تاریخچه انگور در افغانستان معلومات کافی ندارد. مگر جریان تربیه وانکشاف انگور در افغانستان به سه دوره ذیل تقسیم شد ه است.

   دوره تر انسپورت به وسیله حیوانات

این دوره از پیدایش وآغاز تربیه انگور در افغانستان شروع وتا به وجود آمدن ترانسپورت زمینی وهوای و ایجاد شعبه یا دیپارتمنت زراعت دوام پیدا میکند که تا به سال 1320 هجری شمسی میرسد. این دوره یک دوره بسیار طولانی بوده و از لحاظ توسعه وانکشاف انگور در افغانستان یک دوره بسیار بطی وآهسته نسبت به دوره ها دیگر میباشد زیرا عدم موجودیت وسایل ترانسپورتی ، معلومات کافی فنی وعدم موجودیت بازارهاومارکیتها برای محصولات انگورافغانستان بوده است.

   دراین دوره محصولات انگور تنها به شکل تازه وخشک در داخل کشوربه مصرف میرسده است ومقدار نا چیزآن توسط حیوانات مانند شتر، قا طر ،خر به نیمه قاره هند صادر میگردیده که کیفیت آن بسیار پایین بوده است.

2.  دوره آغاز ترانسپورت زمینی وهوای و تعلیمات در رابطه به تربیه انگور:

    این دوره که دوره انکشاف وتوسعه انگور در افغانستان محسوب میشوند از سال 1320 شروع الی سال 1340 دوام نموده است .دراین دوره که ترانسپورت زمینی وهوای انکشاف نموده بالای توسعه وانکشاف انگور رول مهم داشته است. دراین دوره تعلیمات در رابطه به تربیه انگور شروع شده ولی معلومات کافی در مورد چگونگی تربیه و تولید انگور به دسترس دهاقین قرار نگرفته وهم تکنالوژی عصری به شکل درست آن به کار گرفته نشده ولی عصری شدن وسایل ترانسپورتی بالای کمیت وکیفیت صادرات انگور تازه وخشک(کشمش)رول مهم داشته ومرد م نسبت به تربیه انگور تشویق میشده اشت.

3.  دوره پروسس محصولات انگور

    این دوره از سال 1340 شروع وتا فعلا دوام دارد دراین دوره ازاثر وسایل مدرن ترانسپورتی انگور وکشمش افغانستان در مارکیت ها وبازارها بین المللی راه پیدانموده وبرای بلند بردن کیفیت انگور درافغانستان ضرورت احساس شده که در نتیجه بار بندی وپروسس کشمش وانگور تازه به وجود آمده است.

     دراین دوره گام بزرگ در رابطه به کیفیت انگور تازه وکشمش افغانستان برداشته شده وکشمش کشور ما در مارکیت ها بین المللی را پیدا نموده است. ولی بازهم بدبختانه از اثر عدم موجودیت اشخاص فنی ومسلکی در زمینه تربیه وتولید انگوروعدم موجودیت تکنالوژی عصری پروسس انگورتازه  به شکل کشمش،انگور وکشمش کشورما از لحاظ کیفیت با انگوروکشمش ممالک دیگر در مارکیت ها بین المللی رقابت کرده نمیتواند.

اهمیت اقتصادی انگور

انگور یکی از مهم میوه های است که کشت وتولید آن در افغانستان از سابقه طولانی برخود دار است . علاقه مرد م نسبت به کشت وتولید انگور ناشی از شرایط طبیعی مساعد کشورما برای تربیه وتولید انگور میباشد.

    افغانستان دارای اقلیم مناسب برای کشت وتولید انگور بوده وانگور میتوانند در تمام ولایات گرم سیر وسرد سیربا استفاده از تکنالوژی عصری با بهترین کمیت وکیفیت تولید شوند . کشور ما از جمله سر زمین های کشت انگور به شماررفته ومرد م کشور ما از زمانها خیلی قدیم به کشت وتولید انگور آشنا بوده است. به همین دلیل است که امروز در اکثر نقاط کشور اعم مناطق سرد سیر وهم گرم سیر کشت وتولید اگور معمول میباشد .

  از آنجایی که سطح کشت و میزان تولید انگور نسبت به دیگر محصولات باغداری چشمگر بوده وبه اشکال مختلف در مارکیت ها داخلی وخارجی به مصرف میرسد لهذا از لحاظ اقتصادی یکی از جمله مهمترین محصولات است که می تواند محوراساسی صادرات محصولات زراعتی کشور مارا تشکیل دهند.تولید انگور دراحیا اقتصاد ملی ما رول بسیار مهم را دارا میباشد . در افغانستان در رابطه به کشت انگور نظریات زیاد موجود است که از جمله دانشمند تاک شناس بین المللی بنام (جلاسکا) ساحات تحت کشت انگور را افغانستان 81300 هکتار زمین گفته وآثار داخلی ساحات تحت کشت انگور را در افغانستان 70800 هکتار زمین راپور داده است که حاصل سالانه آن50500 تن تخمین شده است . با وجود آنکه در افغانستان تاحال برای تربیه انگور وتولید محصولات به صورت صحیح ووسیع از تکنالوژی عصری استفاده نشده ولی بازهم ارقام فوق این حقیقت را نشان میدهد که انگور به شکل وسیع در افغانستان تربیه میشوند.

   تمام ورایتی ها مروج در افغانستان مربوط نوعvitis vinifera بوده که در افغانستان از 50 تا100 نوع ورایتی آن وجود دارد. قابل ذکر است که بین ورایتی ها مختلف که در وطن ما  وجود دارد وکشت میشوند ورایتی ها شوندوخانی وکشمشی از جمله بهترین ومهمترین ارقام خشک در افغانستان بوده واز معرفت جهانی بر خورد  داراست. محصولات این دو ورایتی به اهمیت صادرات به شکل کشمش وحتی تازه در بین سایر ورایتی ها یک ورایتی بارز به شمار میروند.

 


سیستــــــــم ها تربیه انگور در افغانستان

 

انگور در تمام ولایات افغانستان قابل زرع بوده که در هرمنطقه از افغانستان به سیستم های خاص تربیه میشود که اکثریت سیستم ها آن محلی بوده وبسیار کم از آنها به اساس علمی وسیستم ها عصری وفنی تربیه میشود.

سیستم ها تربیه انگور در افغانستان به اشکال مختلف بوده که بعضی از آنهاباهم بسیار مشابه است وبعضی از آنها دارای تفاوت ها زیاد میباشد که هریک از سیستم ها مروج در افغانستان قرار ذیل میباشد :

  سیستم تربیه انگور بالای چیله:-

تربیه انگور بالای چیله در بعضی مناطق به بسیار ندرت وجود دارد که این سیستم تربیه انگور نسبت تمام سیستم ها مروج درکشور یک سیستم خوب میباشد.

مگر ایجاد چیله که توسط پایه ها سمنتی به وجود میآید غیر اقتصادی بوده وازهمین سبب است که در کشور ما کمتر رواج دارد. د راین نوع سیستم کنترول امراض ودواپاشی برضد امراض ودیگر عملیات زراعتی آن مانند شاخبری ،جمع آوری وکارها اگروتخنیک آن به سهولت انجام میشود . در این سیستم جریان هوا به شکل آزادانه در ساحه تاک صورت گرفته وشعاع آفتاب به اندازه کافی به تمام قسمت هاتاک انگور میرسد که میوه آن دارای رنگ خوب وبا کیفیت میباشد.

بقیه در موضوعات دیگر................


معلومات از  مـــــــآخــــذ

1 ـــ       شیرزاد، ب. م.(1377). په افغانستان کسی دانگورو روزنه. دانش کتابتون ، قصه خوانی پیسور، ص 1ــــ 120

2ـــ     شیرزاد، ب. م.(1379). تربیه وتهیه بزق وباغها در افغانستان . مرکز نشرات اسلامی ، ص  56 ــــ 64

3 ـــ    شیرزاد، ب. م. (1369) . پانریژی میوی. دلـــورو او

مسلکی تحصیلات وزارت مطبعه ، 29 ـــ45

4 ـــ    ظاهریان، گ .ا .(1384). دانگورپرحاصل باندی دتاکونو

دپاسه دزخودموقیعت اغیزی. دکابل پوهنتون نشرات، 42 ــ44

5 ـــ   پاکبین، ص. د. (1383). مجله کرنه دیارلسمه گنه، وزارت

زراعت ومالداری ، ص 4 ـــ 8
Horticulture

پست كننده :Mohammad Khalid
تاریخ:یکشنبه 16 بهمن 1390-11:54 ق.ظ

Horticulture is the industry and science of plant cultivation including the process of preparing soil for the planting of seeds, tubers, or cuttings.[1]Horticulturists work and conduct research in the disciplines of plant propagationand cultivationcrop productionplant breeding and genetic engineering, plantbiochemistry, and plant physiology. The work involves fruitsberriesnuts,vegetablesflowerstreesshrubs, and turf. Horticulturists work to improve crop yield, quality, nutritional value, and resistance to insectsdiseases, and environmental stresses. Horticulture usually refers to gardening on a smaller scale, while agriculture refers to the large-scale cultivation of crops.[2] 
Areas of study
According to some accounts, horticulture involves eight areas of study, which can be grouped into two broad sections - ornamentals and edibles:
Arboriculture is the study of, and the selection, planting, care, and removal of, individual trees, shrubs, vines, and other perennial woody plants.
Floriculture includes the production and marketing of floral crops.
Landscape horticulture includes the production, marketing and maintenance of landscape plants.
Olericulture includes the production and marketing of vegetables.
Fruticulture or Pomology includes the production and marketing of fruits.
Viticulture includes the production and marketing of grapes.
Oenology includes all aspects of wine and winemaking.
Postharvest physiology involves maintaining the quality of and preventing the spoilage of horticultural crops.
Horticulturists can work in industry, government or educational institutions or private collections. They can be cropping systems engineers, wholesale or retail business managers, propagators and tissue culture specialists (fruits, vegetables, ornamentals, and turf), crop inspectors, crop production advisers, extension specialists, plant breeders, research scientists, and teachers.
Disciplines which complement horticulture include permaculturebiologybotanyentomologychemistrygeographymathematicsgenetics,physiologystatisticscomputer science, and communicationsgarden designplanting designPlant science and horticulture courses include: plant materials, plant propagation, tissue culture, crop production, post-harvest handlingplant breedingpollination management, crop nutrition, entomologyplant pathology, economics, and business. Some careers in horticultural science require a masters (MS) or doctoral (PhD) degree.
Horticulture is practiced in many gardens, "plant growth centres" and nurseries. Activities in nurseries range from preparing seeds and cuttings to growing fully mature plants. These are often sold or transferred to ornamental gardens or market gardens.scale, while agriculture refers to the large-scale cultivation of crops.[2Admin Logo
themebox Logo