تبلیغات
Horticulture Crops - منابع ابی جهان

منابع ابی جهان

پست كننده :Mohammad Khalid
تاریخ:سه شنبه 25 بهمن 1390-10:02 ق.ظ

منابع آبی جهان

1:- طبق راپور( FAO )درجهان قریب mKm3   1400(میلیون کیلومترمکعب) آب وجود دارد که ازآنجمله % 2،5 آن که mKm3 35 آب شیرین وتازه (Fresh water ) میباشد.

2:- مقدارزیاد آب شیرین دریخچالها،یخبندانها وبه عمق زیاد درزمین موجودبوده که قابل استفاده نمیباشد.

3:- آب تازه وشیرین که قابل استفاده بوده همانا آبی است که ازبارندگی بالای سطح زمین بوجود می آید وجزء دوران آب یا سایکل (Hydrologic cycle ) میباشد.

4:- آب همیشه درنتیجه تبخیرتوسط انرژی آفتاب دردوران میباشد.

5:- باین ترتیب دوران هایدرولوژیکی زیاد ترانرژی رادریک روز مصرف می نماید که بشردرتمام تاریخ موجودیت خود به مصرف رسانده است.

6:- حد اوسط بارندگی سالانه بالای زمین درحدود Km3 119000 که ازآن جمله Km374000 پس به اتموسفیر تبخیرمی نماید وآب باقی مانده Km3 45000 به جهیل ها، ذخیره گاه ها،ودریاها جریان می یابد یا داخل خاک نفوذ مینماید تا اکویفررا غنی بسازد.که این (Km3 45000 ) را بنام منابع آبی  (Water Resources) یادمیکند.

7:- تمام این آب Km3 45000 قابل استفاده نمی باشد،زیرا یک مقدارآن به دریا های دورراه یافته یا به قسم  سیلاب ها جریان پیدا میکند. که تقریبآ Km3 14000 ــ 9000 اب اقتصادی وقابل استفادۀ بشرمیباشد.

8:- استفاده ومصرف سالانه بشربۀ Km3 36000 آب میرسد.

 

جدول آبهای جهان

شماره

آبهای جهان

Km3

فیصدی آب تازه

فیصدی تمام آب

1

مقدارمجموعی آب درجهان

1386

       ـــــ

        100

2

آب شیرین Fresh w.

  35

        100

      2،53

3

یخچالها وicecaps یخبندان

 24،4

      69،7

      1،76

4

آب زمینی

 10،5

      30،0

      0،76

5

جهیل،دریاها،اتموسفیر

   0،1

      0،3

      0،01

6

آب شورابحار

1351

      ــــــ

     97،47 

آبـیـــــــاری Irrigation ) ):

آبیاری عبارت ازاستعمال علمی آب درخاک به منظورافزایش رطوبت خاک برای رشد مفید نباتات میباشد که ازبارندگی طبیعی حاصل شده نمیتواند. یا به عبارۀ دیگرآبیاری عبارت ازاستعمال کنترول شدۀ آب درخاک غرض تهیۀ ضرورت آبی نباتات که ازبارندگی تهیه شده نتواند.

 

 

عوامل ضرورت آبیاری:

a)    درصورتیکه بارندگی کمتراز100 سانتی مترباشد.

b)    بارندگی دروقت مناسب نمی باشد. پس باید آبیاری صورت گیرد.

c)    توزیع بارندگی مساویانه صورت نمیگیرد.

 

مـــفــاد آبــیــــاری:

1:- برای افزایش حاصلات زراعتی.

2:- برای افزایش عاید دهقان.

3:- برای افزایش امکانات کار.

4:- برای بلند بردن معیارزندگی.

5:- برای آبشوئی.

6:- برای خاکهای سودیک یا سودیمی.

7:- برای حفاظت ازسرما زدگی.

8:- برای کاهش فاجعه های طبیعی (قحطی وبروزسیلاب ها ).

9:- برای توزیع مناسب نفوس.(تجمع نفوس به اطراف دریاها).  

10:- برای امنیت ملی یک کشور.(دردشت ها ودرمناطق دورازساحۀ امنیتی دزدی ها وبی امنی ها بوجود آمده درمناطق که زمین های زراعتی باشد ومزارع آبیاری شود طبیعی است که مردم به زندگی اجتماعی شروع کرده ومسئلۀ بی امنیتی ازبین میرود).

 

سیـــــستم خوب آبیاری:

1-    سیستمی  که آب را بمقدارموثروکیفیت موثرانتقال دهد.

2-    سیستمی  که به وقت ضرورت آب را برساند.

3-    قیمت تمام شد آن کم یعنی اقتصادی باشد.

4-    آنست که ضرورت نباتات رارفع نموده بتواند.

5-    آنست که آب را مساویانه (Uniform )توزیع نماید.

منابع آب آبیاری:-

ازقبیل آب رود خانه ، آب ذخیره ، آب زمینی چاه وچشمه ، آب ذخایر باران وبرف میباشد.

 انواع آبیاری :-  

à  ابیاری سطحی:که تمام یا اکثرساحۀ نباتات آبیاری میگردد.

à  آبیاری بارانی (Sprinkler ):که به شکل آبیاری بارانی صورت میگیرد.

à  آبیاری قطرۀ (Drink irrigation ): که به شکل قطرۀ بالای ساحۀ ،ریشه های هرنبات میریزد.

آبیاری زیرزمینی ساحۀ ریشه ها:توسط شاندن پایپ های منفذ داردرساحۀ ریشه ها.Admin Logo
themebox Logo