تبلیغات
Horticulture Crops - نیشکر وامراض مهم آن(حصه دوم)

نیشکر وامراض مهم آن(حصه دوم)

پست كننده :Mohammad Khalid
تاریخ:سه شنبه 2 اسفند 1390-10:12 ق.ظ

خصوصیات بیولوژیکی:

نیشکر با تاج مخروطی شکل خود که در قسمت پائین ساقه تشکیل میگردد، یک نبات قد بلند چندین ساله است که طول بندهای میانی آن معمولاً تا 3-2 انچ میرسد رنگ ساقه آن سبز ، زرد ، بنفش ، ویا مایل به سرخ است ، ساقه آن توسط برگها پوشده میباشد. موجودیت چندین بند باعث بوجود آمدن برگهامیگردد . ساقه آن توسط طبقه مومی پوشیده شده که در اخیر هر بند میانی یک شکل بند مانند بمیان می آورد که ریشه از آن بوجود می یاید وشکل چشم دار میباشد ، یک پوشش برگی ساقه هارا احاطه کرده است که از بندها محافظت میکند برگهای آن بصورت راست ومستقیم بوده وگاهی اوقات رنگ مایل به بنفش دارد .

در نیشکر تخم بعد از کشت آن تا 24- 12 ماه تولید میگردد وگلها را تکمیل میکند اکثراً بوته های نیشکر به عدم گرده مواجه میباشد . نیشکر یک نبات گرم پسند است ودر طول دوران نمویی خود به حرارت وروشنی زیاد ضرورت دارد، شد ت گرما در تولید مواد قندی ساقه رول بسزای دارد ودر طول دوران نمویی خود به آب زیاد ضرورت دارد .

نیشکر درخاکهایکه PH آن بالا باشد چندان حساس نیست یعنی اسیدیت آن بالاباشد آنقدر حساس نمیباشد.(4)

 

انواع و ورایتی های نیشکر

نوع Saccharum Officinarum : این نوع ، نیشکر حقیقی است ودارای ساقه های ضخیم بافیصدی قند زیاد وفیصدی سلولوز کم میباشد. قبل ازینکه شیوع امراض ویروسی ، نیشکررا در بعضی ازکشور ها ریشه کن سازد تقریباً تمام ورایتی های تجارتی نیشکر دنیا به این نوع تعلق داشتند ، چون این ورایتی خیلی حساس به امراض نیشکر هستند ، تنها تعداد محدود از ورایتی های اصلی هنوز در سطح اقتصادی کشت میشوند . البته غیر ازمقا ومت به امراض ، نوع Saccharum Officinarum  منبع اصلی جنیتیکی جهت بالابردن کیفیت ورایتی های تجارتی است، بنا براین در برنامه های نژاد بهتر دارای اهمیت زیاد میباشد . ورایتی های جدید همه از بهم رسیدن بین این نوع وبرخی انواع وحشی حاصل شده اند .

نوع Saccharum spontaneum یک نوع وحشی نیشکر در آسیا است ودارای ساقه های نازک وبرگهای باریک میباشد . این نوع منبع مهم ا زنظر مقا ومت به امراض ویروسی وبرخی امراض دیگر است .

نوعSaccharum barberi درشما ل هندوستان یافت شده ودارای ساقه های استوانه ای میباشد . ودرمقابل برخی از امراض مقاوم است . نوع Saccahrum sinense نیز دارای ساقه های استوانه ای هستند وبومی چین میباشند . ودر مقابل برخی ازامراض مقاوم هستند .

نوع Saccharum robustum از نوع جدید منشأ گرفته وساقه های آن ضخیم تر وبرگهای آن بزرگتر ازنوع Saccharum spontaneum میباشد . (6)

 

عملیات زراعتی

تحقیقات زیادی روی عملیات زراعتی نیشکر صورت گرفته ، ولی این تحقیقات عمدتاً درنواحی گرم ومرطوب انجام گرفته است وبه تولید نیشکر درمناطق خشک تحت شرایط آب ارتباط زیادی ندارد.

نیشکر نبات است چند ساله که دارای طول عمر مفید حدود 5-4 سال میباشد. دربسیاری از کشورها این نبات بطور مداوم دریک زمین کشت میشود . بقایای نباتی وسیستم ریشه این نبات ، باعث افزایش مقدار ماده عضوی خاک وبهبود ساختمان آن میگردد. اگر درتناوب نیشکر رشقه وارد شود مفید خواهد بود .

 

تناوب زراعتی نبات:

نیشکر چون دیگر نباتات به مراعات کردن تناوب زراعتی ضرورت دارد . باوجودیکه بعضاً نیشکررا بدون تناوب زراعتی بامحصولات دیگر کشت مینماید . برگشت مواد غذایی معدنی برگها بخا ک طی برداشت محصول وپوسیدن ریشه های توسعه یافته باعث بهبود ساختمان خاک وافزایش مواد غذایی آن میشود درصورت که زمین قوی باشد نیشکر را همراه شبدر یا لوبیا یعنی سویا درتناوب قرارداده زرع نمایم. معمولاً نیشکر را بدون تناوب میکارند ، نیشکررا 5-4 سال درزمین نگه داشته وهر ساله یک محصول برداشت میکند . درپایان این دوره زمین را دوباره قلبه وآماده نموده مجدداً نیشکر می کارند .

آماده کردن خاک:

پس ازآخرین برداشت (جمع آوری)نیشکر نسبت به خارج کردن بقایای نباتی اقدام نموده واین بقا یارا میسوزانند . سپس زمین را تا حد اکثر به عمق تقریباً افق (A”horizon )قلبه مینمایند . درصورتیکه مقدار مواد غذایی خاک کم باشد بهتر است حد اقل 50 تن فی هکتار کود عضوی (حیوانی ) درزمان قبل از قلبه نمودن به زمین داده شود . درصورتیکه زمین سخت باشد باید قلبه دیسک را با احتیاط کامل انجام دهیم تا زمین نرم وآماده بذر نیشکر گردد.(4)

 

ضرورت نیشکر به کود کیمیاوی:

نیشکر به عناصر غذایی نیاز بیشتر دارد . برای بدست آوردن فی تن نیشکر لازم است 0.9 – 0.45 کیلوگرام نایتروجن (N) به همین پیمانه کود فاسفورس (P) وهم چنان 0.45 – 1.8 کیلوگرام پوتاشیم (K) استفاده نمایم .

نشکر درتمام خاکها به نایتروجن به منظور رشد خود ضرورت دارد . استفاده نایتروجن در نیشکر مساویست به استفاده نایتروجن (N) به لبلبوی قندی ، بدین معنی که مقدار استفاده نایتروجن به نیشکر مساوی به استفاده نایتروجن در لبلبوی قندی است.

کودرا زمان پنجه زدن نیشکر استفاده میکند ، توجه شود که زمان کاشتن نیشکر کود نایتروجن (N) استفاده نشود بهترین زمان استفاده زمان پنجه زدن آنها میباشد.

قابل یاد آوریست که عکس العمل نیشکر به کود فاسفورس (P) به نوعیت خاک بستگی دارد . معمولاً کود فاسفورس را قبل از کاشت نیشکر به زمین میدهند . هم چنان عکس العمل نیشکر به کود پوتاشیم مر بوط به چگونگی خاک است . کمبود پوتاشیم منجر به پیدایش ساقه های لاغر ونرم میگـــــــردد ومقدار فیصدی قند را پائین

می آورد.

بعضاً سوختاندن برگهای نیشکر بعد از جمع آوری آن باعث افزایش کو د پوتاشیم میگردد د رآنصورت ضرورت به استفاده کود پوتاشیم نمیباشد.(9)
Admin Logo
themebox Logo