تبلیغات
Horticulture Crops - انگور حصه اول

انگور حصه اول

پست كننده :Mohammad Khalid
تاریخ:یکشنبه 16 بهمن 1390-02:53 ب.ظ

 

.تا ریخچه انگور

   انگور با ر اول در مناطق مرکزی آسیا ،بحیره سیاه ،کسپن وممکن در افغانستان به وجود آمده باشد. تنها مناطق آسیاه مرکزی محل اصلی ومادری انگور  Vitis    vinifera   محسوب میگردد. نوع متذکره قبل ازکشف براعظم امریکا در دنیا وجود داشته وارقام قابل تربیه انگور را تشکل میداده امروز هم 90% انگور قابل خوراک را انگور Vitis   vinifera       تشکیل مید هد که انگور Vitis    vinifera   ازمناطق آسیاه مرکزی به قسمت ها دیگر دنیا انتقال داده شده است.

    امروز در دنیا بیشتر از10121000 هکتار زمین تحت کشت انگورقراردارند. تاریخچه اول تربیه در افغانستان به کسی معلوم نبوده وطوری که افغانســــــــــتان از جمله مناطق اصلی پیدایش انگــــــــــور Vitis    vinifera   محسوب میشوند ممکن تربیه انگور از زمانها بسیار قدیم در افغانستان مروج بوده با شد . دایرة العمارف آریانا هم در رابطه به تاریخچه انگور در افغانستان معلومات کافی ندارد. مگر جریان تربیه وانکشاف انگور در افغانستان به سه دوره ذیل تقسیم شد ه است.

   دوره تر انسپورت به وسیله حیوانات

این دوره از پیدایش وآغاز تربیه انگور در افغانستان شروع وتا به وجود آمدن ترانسپورت زمینی وهوای و ایجاد شعبه یا دیپارتمنت زراعت دوام پیدا میکند که تا به سال 1320 هجری شمسی میرسد. این دوره یک دوره بسیار طولانی بوده و از لحاظ توسعه وانکشاف انگور در افغانستان یک دوره بسیار بطی وآهسته نسبت به دوره ها دیگر میباشد زیرا عدم موجودیت وسایل ترانسپورتی ، معلومات کافی فنی وعدم موجودیت بازارهاومارکیتها برای محصولات انگورافغانستان بوده است.

   دراین دوره محصولات انگور تنها به شکل تازه وخشک در داخل کشوربه مصرف میرسده است ومقدار نا چیزآن توسط حیوانات مانند شتر، قا طر ،خر به نیمه قاره هند صادر میگردیده که کیفیت آن بسیار پایین بوده است.

2.  دوره آغاز ترانسپورت زمینی وهوای و تعلیمات در رابطه به تربیه انگور:

    این دوره که دوره انکشاف وتوسعه انگور در افغانستان محسوب میشوند از سال 1320 شروع الی سال 1340 دوام نموده است .دراین دوره که ترانسپورت زمینی وهوای انکشاف نموده بالای توسعه وانکشاف انگور رول مهم داشته است. دراین دوره تعلیمات در رابطه به تربیه انگور شروع شده ولی معلومات کافی در مورد چگونگی تربیه و تولید انگور به دسترس دهاقین قرار نگرفته وهم تکنالوژی عصری به شکل درست آن به کار گرفته نشده ولی عصری شدن وسایل ترانسپورتی بالای کمیت وکیفیت صادرات انگور تازه وخشک(کشمش)رول مهم داشته ومرد م نسبت به تربیه انگور تشویق میشده اشت.

3.  دوره پروسس محصولات انگور

    این دوره از سال 1340 شروع وتا فعلا دوام دارد دراین دوره ازاثر وسایل مدرن ترانسپورتی انگور وکشمش افغانستان در مارکیت ها وبازارها بین المللی راه پیدانموده وبرای بلند بردن کیفیت انگور درافغانستان ضرورت احساس شده که در نتیجه بار بندی وپروسس کشمش وانگور تازه به وجود آمده است.

     دراین دوره گام بزرگ در رابطه به کیفیت انگور تازه وکشمش افغانستان برداشته شده وکشمش کشور ما در مارکیت ها بین المللی را پیدا نموده است. ولی بازهم بدبختانه از اثر عدم موجودیت اشخاص فنی ومسلکی در زمینه تربیه وتولید انگوروعدم موجودیت تکنالوژی عصری پروسس انگورتازه  به شکل کشمش،انگور وکشمش کشورما از لحاظ کیفیت با انگوروکشمش ممالک دیگر در مارکیت ها بین المللی رقابت کرده نمیتواند.

اهمیت اقتصادی انگور

انگور یکی از مهم میوه های است که کشت وتولید آن در افغانستان از سابقه طولانی برخود دار است . علاقه مرد م نسبت به کشت وتولید انگور ناشی از شرایط طبیعی مساعد کشورما برای تربیه وتولید انگور میباشد.

    افغانستان دارای اقلیم مناسب برای کشت وتولید انگور بوده وانگور میتوانند در تمام ولایات گرم سیر وسرد سیربا استفاده از تکنالوژی عصری با بهترین کمیت وکیفیت تولید شوند . کشور ما از جمله سر زمین های کشت انگور به شماررفته ومرد م کشور ما از زمانها خیلی قدیم به کشت وتولید انگور آشنا بوده است. به همین دلیل است که امروز در اکثر نقاط کشور اعم مناطق سرد سیر وهم گرم سیر کشت وتولید اگور معمول میباشد .

  از آنجایی که سطح کشت و میزان تولید انگور نسبت به دیگر محصولات باغداری چشمگر بوده وبه اشکال مختلف در مارکیت ها داخلی وخارجی به مصرف میرسد لهذا از لحاظ اقتصادی یکی از جمله مهمترین محصولات است که می تواند محوراساسی صادرات محصولات زراعتی کشور مارا تشکیل دهند.تولید انگور دراحیا اقتصاد ملی ما رول بسیار مهم را دارا میباشد . در افغانستان در رابطه به کشت انگور نظریات زیاد موجود است که از جمله دانشمند تاک شناس بین المللی بنام (جلاسکا) ساحات تحت کشت انگور را افغانستان 81300 هکتار زمین گفته وآثار داخلی ساحات تحت کشت انگور را در افغانستان 70800 هکتار زمین راپور داده است که حاصل سالانه آن50500 تن تخمین شده است . با وجود آنکه در افغانستان تاحال برای تربیه انگور وتولید محصولات به صورت صحیح ووسیع از تکنالوژی عصری استفاده نشده ولی بازهم ارقام فوق این حقیقت را نشان میدهد که انگور به شکل وسیع در افغانستان تربیه میشوند.

   تمام ورایتی ها مروج در افغانستان مربوط نوعvitis vinifera بوده که در افغانستان از 50 تا100 نوع ورایتی آن وجود دارد. قابل ذکر است که بین ورایتی ها مختلف که در وطن ما  وجود دارد وکشت میشوند ورایتی ها شوندوخانی وکشمشی از جمله بهترین ومهمترین ارقام خشک در افغانستان بوده واز معرفت جهانی بر خورد  داراست. محصولات این دو ورایتی به اهمیت صادرات به شکل کشمش وحتی تازه در بین سایر ورایتی ها یک ورایتی بارز به شمار میروند.

 


سیستــــــــم ها تربیه انگور در افغانستان

 

انگور در تمام ولایات افغانستان قابل زرع بوده که در هرمنطقه از افغانستان به سیستم های خاص تربیه میشود که اکثریت سیستم ها آن محلی بوده وبسیار کم از آنها به اساس علمی وسیستم ها عصری وفنی تربیه میشود.

سیستم ها تربیه انگور در افغانستان به اشکال مختلف بوده که بعضی از آنهاباهم بسیار مشابه است وبعضی از آنها دارای تفاوت ها زیاد میباشد که هریک از سیستم ها مروج در افغانستان قرار ذیل میباشد :

  سیستم تربیه انگور بالای چیله:-

تربیه انگور بالای چیله در بعضی مناطق به بسیار ندرت وجود دارد که این سیستم تربیه انگور نسبت تمام سیستم ها مروج درکشور یک سیستم خوب میباشد.

مگر ایجاد چیله که توسط پایه ها سمنتی به وجود میآید غیر اقتصادی بوده وازهمین سبب است که در کشور ما کمتر رواج دارد. د راین نوع سیستم کنترول امراض ودواپاشی برضد امراض ودیگر عملیات زراعتی آن مانند شاخبری ،جمع آوری وکارها اگروتخنیک آن به سهولت انجام میشود . در این سیستم جریان هوا به شکل آزادانه در ساحه تاک صورت گرفته وشعاع آفتاب به اندازه کافی به تمام قسمت هاتاک انگور میرسد که میوه آن دارای رنگ خوب وبا کیفیت میباشد.

بقیه در موضوعات دیگر................


معلومات از  مـــــــآخــــذ

1 ـــ       شیرزاد، ب. م.(1377). په افغانستان کسی دانگورو روزنه. دانش کتابتون ، قصه خوانی پیسور، ص 1ــــ 120

2ـــ     شیرزاد، ب. م.(1379). تربیه وتهیه بزق وباغها در افغانستان . مرکز نشرات اسلامی ، ص  56 ــــ 64

3 ـــ    شیرزاد، ب. م. (1369) . پانریژی میوی. دلـــورو او

مسلکی تحصیلات وزارت مطبعه ، 29 ـــ45

4 ـــ    ظاهریان، گ .ا .(1384). دانگورپرحاصل باندی دتاکونو

دپاسه دزخودموقیعت اغیزی. دکابل پوهنتون نشرات، 42 ــ44

5 ـــ   پاکبین، ص. د. (1383). مجله کرنه دیارلسمه گنه، وزارت

زراعت ومالداری ، ص 4 ـــ 8
Admin Logo
themebox Logo