تبلیغات
Horticulture Crops - حصه دوم انگور

حصه دوم انگور

پست كننده :Mohammad Khalid
تاریخ:دوشنبه 17 بهمن 1390-11:19 ق.ظ

سیستم تربیه انگور به شکل سپر یا

Head Training system                                                

  

    تربیه انگور به این سیستم در مناطق کوهدامن، وادی کابل ، سمنگان ، جوزجان ، فاریاب وبعضی ولایات دیگر افغانستان رواج دارد. این سیستم تربیه در افغانستان نسبت به سیستم ها دیگر بعداز سیستم چیله عصری تربوده ویک سیستم خوب تربیه انگورمیباشد.

 دراین سیستم برای تاک هیچ نوع تکیه گاه دایمی وجود ندارد و ازهمین سبب اسب که تاک انگور دارای تنه کوتاه بوده وتعداد زیاد از نوده ها آن ویک اندازه میوه آن با سطح زمین در تماس است . دراین سیستم چند نوده در انجام تنه کوتاه هرتاک موجود میباشد که شکل سپر را به تاک میدهد این سیستم را بنامHead  Training   یاد میکند. با وجود آن که این سیستم تربیه انگور  یک سیستم خوب تربیه انگور میباشد ولی بازهم دارای نواقص ها است زیرا برای تاک انگور هیچ نوع تکیه گاه وجود ندارد وتنه تاک بسیار کوتاه میباشد که در نتیجه قسمت زیاد تاک ویک اندازه میوه آن با زمین در تماس است ودر فصل نمویی جریان هوا در ساحه تاک وشاخ ها آن خوب صورت نگرفته که از یک طرف باعث به وجود آمدن امراض فنگسی شده از طرف دیگر چون به میوه انگور مقدار کافی شعاع آفتاب نمیرسد و میوه آن دارای رنگ وکیفیت خوب نمیباشد ودر وقت دواپاشی به تمام قسمت ها ان دوابه صورت مساویانه نمیرسد دراین نوع سیستم فاصله دربین هرتاک 3 متربوده وفاصله در بین قطارها 2.5 متر میباشد.

 

سیستم تربیه انگور بالای پشته

 

تربیه انگور به این سیستم در ولایات قندهار ، فراه ،هلمند ، هرات وبعضی مناطق دیگر رواج داشته که این سیستم تربیه انگور در افغانستان بعد ازتربیه انگور به شکل سپریا Head training یک سیستم خوب تربیه انگور میباشد .

  دراین نوع سیستم تربیه اول در باغ یک جویه به عمق 150 الی 200 سانتی متر ایجاد شده و بطرف جنوب این جویه در قسمتهای پایین آن تاک انگور شانده میشود. و تاک تنه را به طول 50 الی 100 سانتی متر تشکیل میدهد. در این نوع سیستم تاک انگور بشمول میوه خود بالای پشته تکیه نموده و با خاک در تماس میباشد.

اینکه تاک انگور چرا بطرف شمال جویه متذکره کشت نمیشود دلیل آن اینست که انگود وقتتر به نمو شروع نموده و توسط فراستfrost یا یخزدگی بهاری صدمه میبیند و بطرف جنوب ازاین صدمه تقریبا در امان میباشد. دراین سیستم چون تمام قسمتهای تاک بشمول میوه آن با خاک در تماس اند، و هوا هم در ساحه تاک خوب جریان پیدا نکرده، ازاین لحاظ به امراض مختلف فنگسی مبتلا میشود.

دراین سیستم فاصله میان هر تاک 2 تا3 متر و فاصله در بین قطارها 2.5 تا 3 متر میباشد.

 

سیستم تربیه انگور بالای درختان

در بعضی مناطق وولایات مانند لغمان ، ننگرهار ، کنرها انگور بالای درختان بخصوص درختان توت تربیه میشود در این سیستم تربیه ، انگوربه شکل تجارتی تولید نشده ودارای نواقص ها زیاد میباشد به طور مثال :به طور صحیح شاخبری نشده برای جلوگیری وکنترول امراض خوب دواپاشی صورت نگرفته وزیاد خوشه ها آن توسط پرنده گان خورده میشود وهم خوشه ها انگور به واسطه باد زخمی میشود. ازطرف دیگر درخت میزبان هم حاصل خوب تولید نمیکند. تربیه انگور به این سیستم زیاد در مناطق رواج دارد که مردم آن کم زمین بوده وصرف برای رفع ضرورت فامیلی کشت گردیده واهمیت تجارتی ندارد.

سیستم تربیه انگور به شکل پالیز :

   این سیستم تربیه در ولایت فاریاب وولسوالی قیصارمروج بوده که در این سیستم یک جویه خوردوباریک برای تاک انگور ایجاد شده وبعد بهر دوطرف جویه مانند پالیز بادرنگ وخربوزه تاک انگورشانده وروی زمین تربیه میشود. دراین سیستم تمام قسمت تاک مانند تنه، نوده ،ومیوه آن مستقا باخاک در تماس بوده وهیچ نوع جریان هوادرداخل ساحه تاک صورت نمیگیرد. واین سیستم نسبت به تمام سیستم ها مروج درکشورما یک سیستم بسیار عقب مانده بوده وتمام میوه ها آن مبتلا به امراض مختلف میباشدوبه سختی میتوان یک خوشه سالم رادرتاک انگوراین سیستم تربیه دریافت کرد.

سیستم ها عصری تربیه انگور

   درجهان سیستم ها مختلف تربیه انگورمروج میباشد که سه سیستم آن بسیارمشهوروبین المللی بوده که دراینجاه مورد مطالعه قرارمیدهیم.

1ــ سیستم تربیه انگوربالای چیله:

   این سیستم تربیه انگور یک سیستم خوب وبین المللی بوده که در بسیاری ازکشور هاجهان مروج میباشد ووطن ما هم کمتر رواج دارد.

مراحل سیستم تربیه انگوربالای چیله:

   وقتیکه قلمه یا نهال ریشه ای تاک از قوریه اخذ شد ودرجاه اصلی غرس گردید شرایط نمویی رابرای آن خوب مساعد ساخته تا خوب نمو کندوبه آن هیچ غرض نگرفته تایک سیستم ریشه قوی رابه وجود آورد.

الف ــ زمستان اول: وقتیکه برگ تاک کاملا ریخت و درحالت استراحت درآمد یک شاخ قوی را انتخاب نموده وآنرابه اندازه دو پندک قطع مینماییم ودیگر تمام شاخ آن از بیخ باید قطع گرددویک پایه سمنتی درپهلوی آن ایجاد میشود.

ب ــ فصل نمویی دوم: وقتیکه تاک مذکور آغاز به نموکردونوده های جدید را به وجود آورد وطول این نوده هابه20 الی 40 سانتی متر رسید یک نوده خوب وقوی راکه به پایه ایجاد شده نزدیک باشد انتخاب نموده وآنرابه پایه بسته مینماییم وازنوده دیگر دونوده احتیاطی یاSpare  را نیزانتخاب میکنیم ومتباقی نوده هارااز بیخ قطع مینماییم. وقتیکه طول نوده اصلی انتخاب شده که به پایه بسته است به 50 سانتی متر رسید نوده ها احتیاطی را نیز قطع میکنیم تا تمام انرژی تاک جهت نموی نوده اصلی به مصرف برسد.این نوده اصلی به نمو خود ادامه داده تاوقتیکه نوک آن ازسر پایه بلندترشوند. بعدازآن نوک نوده به اندازه 12 انچ یا تقریبا 30 سانتی متر پایینتراز سر پایه قطع میگردد. که بعدازآن نوده ها جانبی را وجود میآورد که از این نوده ها جانبی به تعدادی پنج نوده که در اطراف نوک نوده اصلی قراردارد انتخاب شده وبالای سیم ها که دو پایه را با هم وصل کرده رهنمایی میگرددو دیگر نوده ها که در قسمت ها پایین قراردارد ازبین برده میشود.

ج ــ زمستان دوم : بعد از ختم فصل نمویی دوم وقت که تاک درحالت استراحت است ازاین پنج شاخ تعیین شده بالای شاخ اصلی به تعداد سه شاخ آن به اندازه دوپندک قطع شده ودو شاخ دیگرآن به اندازه 12 پندک قطع میگردد که این دو شاخ درفصل نمویی جدید تولید میوه مینماید وسه شاخ دیگرآن نوده ها جدیدرا جهت تولید در سالهای بعدی به وجود میآورد. که با شروع فصل نمویی سوم عملیاتTraining  آن به پایان رسیده ودر سالها بعدی مانند یک تاک جوان ورسیده شاخبری میگردد. این سیستم تربیه در ورایتی ها قابل تطبیق است که از پندک پنجم تاپندک دوازده هم حاصل مطلوب از آن بدست آید. 

سیستم تربیه انگور بشکل کوردان

Cordon pruned system

دراین سیستم هر تاک بالای یک تکیه گاه دایمی که به اندازه 20 سانتی متر قطرودومتر ارتفاع داشته باشند تربیه میشود . بالای تکیه گاه مذکور یک تاک که تنه آن به اندازه 50 تا100 سانتی متر اتفاع داشته باشد تربیه میشود این سیستم دارای سه شکل میباشد :

v    بشکل افقی دو جانبه

v   بشکل افقی یک جانبه

v   بشکل عمــــــــــــودی

که دراین سیستم شکل افقی دوجانبه آن بسیار معمول است در این شکل وقتیکه طول نوده یا تنه به ارتفاع معیین رسید به دو قسمت تقسیم میشودو هردو طرف آن به شکل افقی به استقامت تاکهای همسایه راهنمایی میشود.

دراین سیستم نوده ها کوتاه ومیوه ها آن بالای دندانه ها به وجود میآید و در قسمت تحتانی دندانه ها باید نوده ها تولید کننده میوه گذاشته نشود. فواعد این سیستم دراین است که تمام قسمت ها تاک به صورت مساویانه تقسیم میشود وتمام خوشه ها انگور به یک اتفاع  معیین ازسطح زمین قراردارندوشعاع آفتاب به تمام میوه آن میرسد و میوه آن از نقطه نظر رنگ و کیفیت خوب میباشد. این سیستم تربیه در ارقام انگور قابل تطبیق است که تولید زیاد داشته وجهت مصرف تازه مورد استفاده قرارمیگیرند. 

مراحل تربیه انگوربه سیستم کوردان:

الف ــ فصل اول نمویی :-

تربیه به شکل افقی دو جانبه تاوقت قطع کردن نوک نوده ها عمده آن مانند تربیه بشکل سپر میباشد وبعد ازآن که به اتفاع معیین رسد از جمله ، دو نوده بخاطر تشکیل دودندانه به شکل افقی انتخاب ونوده ها باقی مانده تماما قطع میشوددرنقطه که تنه تاک به دو قسمت تقسیم میشود باید از سیم که نوده ها افقی بالای آن تربیه میشود 20 تا30 متر پایینتر انتخاب شوند ووقتیکه نوده ها افقی به اندازه 45 تا61 سانتی متر نموکرد بالای سیم ها متذ کره سست بسته شوند.

ب ــ زمستان دوم :-

   دو نوده افقی باید از نقطه قطع شوند که طول آنها به اندازه 9.65 سانتی متر باشد اکر نوده ها افقی تاک قوی وطول باشد باید به اندازه نیم فاصله که در بین دو تاک همسایه وجود دارد قطع شوندواگر نوده ها افقی مذکور بسیار ضعیف باشد وخوب نمو نکرده باشد باید به نزدیک نقطه که تنه تاک به دو قسمت تقسیم میشوند به اندازه دو پندک قطع گردد تا در سال آینده نوده ها خوب ودلپذیرراجهت دندانه ها افقی به وجودآورند. وهمچنان نوده ها به وجود آمده دراطراف تنه تاک باید کاملا قطع شده واگر دندانه ها افقی آن به اندازه معیین نمو کرده وطویل باشد بعد از قطع نوک آن بالای سیم چرخانیده شوند تا دندانه ها خوب وافقی را تولید کند.

ج ــ فصل نمویی سوم :-

   وقت نوده افقی در فصل نمویی سوم به نمو خودشروع میکند باید نوده قسمت تحتانی آن که نموکرده از بین برده شوند ونوده ها قسمت فوقانی آن بشکل تربیه شوند که فاصله بین هردو آن10 تا25 سانتی متر باشد. گاهی هم میشود که بالای دندانه افقی نوده قوی وطویل به وجود آید که در آن صورت نوک آن قطع میشود تا نوده ها مذکور خوب پخته شده ونوده هاضعیف دیگر نمو وانکشاف نمایند.

د ــ دوره استراحت سوم :-

   در شاخبری سال سوم باید بالای دندانه ها افقی تاک شاخ به فاصله 20 الی30 سانتی متر باداشتن یک الی دو پندک به شکل شاخ کوتاه گذاشته شود ودیگر تمام نوده از بین برده شوندوبه همین ترتیب باید قسمت هابسته شده تنه ودندانه ها افقی باز شده ودوباره به تکیه گاه وسیم بسته شوند.

ه ــ فصل نمویی چهارم:-

درفصل نمویی چهارم باید چوکات دندانه ها افقی تاک جور وتکمیل شوندوطول دندانه ها و فاصله شاخ ها بالای دندانه ها دقیقا بشکل مناسب در نظر گرفته شوند ودیگر تمام نوده نمو یافته بالای تنه قطع شود . بعد از سال چهارم هرتاک باید دروقت استراحت زمستانی مانند تاک رسیده وپخته به اساس قدرت تولیدی میوه ونموی بدنی شاخبری شوند.
Admin Logo
themebox Logo